سفر گوترش به کییف

Shargh - - جهان -

دبیرکل ســازمان ملل متحد بــرای گفتوگو با رئیسجمهــوری اوکراین راهی کییف شــد. پترو پوروشــنکو، رئیسجمهــوری اوکراین، بــا آنتونیو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملــل متحــد، درباره مســائلی نظیر همکاری در چارچوب سازمان ملل و سازش مســالمتآمیز درگیری دونباس بحث و رایزنی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.