استراتژيهاي بازیگران خاورميانه در حال پوستاندازي است

Shargh - - جهان -

اگر ما بتوانیم این تنشها را زیر ســقف گفتمــان بزرگ که همه ذينفع ادامه از صفحه 9

هســتند، از بین ببریم، موفق خواهیم بود. در توســعه پایدار، کشورهاي پیشرفته نميتوانند تنها به مسائل خودشان فکر کنند؛ مثلا محیط زیست را نبینند؛ چراکه محیط زیســت امري منطقهاي است. امنیت پایدار هم فردي نیست. آیا یك بازیگر در منطقه وجود دارد که بتواند حرف اول و آخر را بزند؟ نه، نداریم. خب همه بازیگران حتي بازیگر کوچکي مثل قطر در حد خودش تأثیرگذار اســت. دومین مورد در آن مسیر که اگر آقاي دکتر اجازه بدهند یا به من کمك بکنند، آن اســت که من نميدانم سیاستهاي اوراسیاگرایي روسیه هم ميتواند تأثیرگذار باشد؛ چراکه ورود روسیه بخشي از معادلات و توان بازي بازیگران را تغییر داد.

كارشناسان ميگویند ایران نماینده اسلام انقلابي است، ریاض، نماینده اسلام سنتگرا و تركیه نماینده اسلام دموكراتیك است. هریک از این سه كشور، بهنوعي خواهان بهدستگرفتن رهبري جهان اســلام هستند. این رقابتها را چگونه ارزیابي ميكنید و تا چه حد رقابت بر سر رهبري جهان اسلام، در معادلات منطقهاي تأثیرگذار است؟

كیهــان برزگر: ببینید گرچه این رقابتهاي ایدئولوژیک وجود دارند؛ اما به نظرم اکنون عامل اصلي و موتور محرکه سیاستهاي خارجي و رفتار منطقهاي این کشورها نیستند. به اعتقاد من این سه کشور با سه روش متفاوت و براساس برداشت تاریخي و فهم نخبگانشان از تهدیدات امنیت ملي، رفتار ميکنند. رقابتهایي که شما فرمودید، در قالب اسلام سیاسي و بلوكبنديهاي دیگر وجود دارد و تا حدودي مثلا عربســتان سعودي دنبال این است که در این قالب ورود کند؛ چراکه با این دســتهبندي ميتواند جایگاه جدیدي براي تثبیت رهبري خودش در جهان سني تعریف کند؛ اما واقعیتش این است که پذیرش این مسئله به ذات خویش یك چالش جدي است. براي شما یك مثال بزنم؛ مثلا تهران استراتژي مهار داعش خودش را دارد و براساساین مسئله امنیت ملياش را تعریف ميکند و ميگوید، مسئله تروریسم براي ما تهدید فوري و حیاتي است و بههمیندلیل ســریع اقدام ميکنم. اکنون تركها و ســعوديها واقعا ناراحت هستند که تهران سریعتر از آنان وارد عراق شــد و توانست بر روندهاي سیاســي-امنیتي تأثیر بگذارد. ایران تعریف تهدید امنیت ملياش را بهدرستي انجام داده است؛ مثلا حرفهاي آقاي ظریف را که گوش ميکنید، ميبینید در مسائل منطقهاي خیلي سفت و محکم روي مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم ایستاده و آن را بــه امنیت ملي ایران وصل ميکند. این تعریف براي ترکیه متفاوت اســت؛ آنکارا ابتدا از زاویه تأثیرگذاري بر جریانهاي اخوانالمســلمین و افزایش نقش منطقهاي خود این مسئله را در نظر ميگرفت و اسلام دموکراتیك تعریفشده از سوي آنکارا، با کودتا هوا شد و خود آمریکایيها هم که نگاه دیگري به ترکیه دارند. ضمن اینکه مسئله کردها به گونهاي نوع نگرش ترکیه را به مسائل خاورمیانه دچار تغییر و تحولي جدي کرده اســت. ترکیه و آمریکا با یکدیگر بر سر تسلیح کردها واقعا مشکل دارند چرا که مجهزشدن کردها به سلاحهاي پیشرفته، امنیت ملي ترکیه را به خطر مياندازد. بنابراین اکنون بحث اسلام دموکراتیك مدل ترکیه اصلا مطرح نیست. اسلام عربستان نیز هم اگرچه ریشه وهابي-سلفي دارد، اما این الزاما به این معنا نیست که بگوییم دولت سعودي یک دولت تماما ایدئولوژیك اســت و براســاس آن گرایشهاي خود را تنطیم ميکند. بههرحال ورود به این بازي به نفع ایران و ترکیه نیســت و عربســتانيها هماکنون به صورت ایدئولوژیك از این حربه استفاده ميکنند تا اهداف سیاست خارجي خود را پیش ببرند. نهایتا بهنظرم بحث فراتر از بلوكبنديهاي اســلامي و این سه نوع اسلامي است که مطرح شد؛ بحث بر نوع نگاه تاریخي نخبگان به جایگاه کشورها و درواقع واکنش دولتها به تهدید امنیت ملي است.

این نکته را هم خدمت شــما بگویم بحث پیشــگیري از تهدید وجود دارد که ممکن است در ســؤال بعدي شما هم باشد. اما پیشــگیري از تهدیدي که ایران انجام ميدهد، صرفا محدود به این کشــور نیســت، بلکه بقیه کشورها هم این مفهوم پیشــگیري از تهدید را در استراتژي امنیت ملي خودشان تعریف کردند؛ مثلا ترکیه نیرو به شمال سوریه ميفرستد، عربستان سعودي، یمن را بمباران ميکند و روســیه از آنســو در ســوریه حضور نظامي ميیابد. آمریکایيها هم که هر موقع لازم بدانند این کار را انجام ميدهند. خب شما ميبینید که پیشگیري از تهدید در استراتژي سیاســت خارجي بقیه کشورها هم عملیاتي شده است. همه این کشورها دفع تهدید تروریسم و حتي آرایش سیاسي منطقه در قالب خلأ قدرت را به منافع و امنیت ملي خود وصل ميکنند.

در برخي موارد ممکن اســت این پیشگیري به پیشدستي تبدیل شود؛ مانند حمله موشکي سپاه به داعش در دیرالزور سوریه؟

ميتواند در این قالب هم تعریف شــود اما من تصویر بزرگتري دارم. ببینید به هر حال دیر یا زود ایران باید به داعش واکنش نشــان ميداد؛ من در ایــن قضیه هیچ تردیدي ندارم و عملیات تروریستي داعش در تهران، این روند را تسریع کرد. در بعضي مواقع دولتها در حالت پیشگیري، پیشدستي هم ميکنند؛ مثلا شاید بگوییم حمله موشکي سپاه نوعي از پیشدستي بوده اما بعضي مواقع ما در منطقه بیش از اینکه به فکر پیشگیري باشیم، پیشدستي ميکنیم تا جریانهاي قالب را به نفع خودمان تغییر دهیم. یعني ميخواهم بگویم طرح براي انجام این حمله، در استراتژي امنیت ملي ایران حتما وجود داشته است. حالا اینکه تأثیرش بر معادلات چیست، این بحثي است که باید دید. تهران اکنون باید مســائل بعد از حمله را مدیریــت کند و اتفاقها را در قالب همان «ائتلاف موضوعي » به پیش ببرد. اکنون به هر حال هدف قراردادن داعش، مشروعیت بینالمللي نیز دارد، پس ما قاعدتا باید بحثها را به این ســمت ببریم که داعش را هدف قرار دادیم و سهم خودمان را ایفا کردیم.

طبق سخناني كه مطرح شد، شــما بر این باورید كه جهان در حال حركت از منطقهگرایي كلي و ژئوپلیتیک به سمت منطقهگرایي موضوعي است؛ و این خلاف نظرهاي قبلي شماست؟

كیهان برزگر: بله، بهنظرم این بیشتر مربوط به پویایيهاي منطقه و تغییر در گرایش تهدیدات جدید براي امنیت منطقهاي و جهاني است.

اما آقاي دكتر مولایي همچنان روي همان منطقهگرایي كلي و محافظهكارانه تأكید ميكنند. تلاقي اینها چگونه ميشود و چطور ميتوانها آن را به تعادل رساند؟

یوسف مولایي: بگذارید نکتهاي را اضافه کنم چرا ما اصلا براي اسرائیل هیچ نقشي قائل نیستیم؟ بازیگري که هر تحولي در منطقه بر امنیت او هم تأثیر ميگذارد. ایران، نباید از نقش بازیگري که با چراغ خاموش حرکت ميکند، غافل بماند. ما بازیگري داریم که با چراغ خاموش حرکت ميکند. این بازیگري با چراغ خاموش، اکنون در ســبد بازیگران دیگر منطقــهاي وجود و قدرت بازیگري بالایي نیز دارد. این بازیگر ممکن اســت زماني به ترکیه نزدیك شود و زماني با آمریکا و در برخي موارد به سمت عربســتان که آتشبیار کامل معرکه است، حرکت کند. اکنون باید دید فشارها از سوي دولت دونالد ترامپ تا چه حدي بر ایران افزایش ميیابد و تهران تا چقدر ميتواند مقاومت کند. من ميگویم ایران در کوتاهمدت و شاید در بلندمدت طرحي براي حفظ امنیتش دارد. ببینید وجود یك برنامه توســعه پایدار تنها راهبردي اســت که مشخص ميکند یك کشور چگونه باید بحرانها را مدیریت کند.

این طرح توسعه پایدار را چگونه ميتوان هژموني كرد. خیلي افراد معتقد هستند ميتوان از دموكراسي براي تحقق آن بهره برد اما چگونه ميتوان منطقه را به این سمت هدایت كرد؟

یوســف مولایي: سازمان ملل در سند 2030 اهداف 17گانه توســعه پایدار را معرفي کرده است که در صدر این سند فقرزدایي و مبارزه با گرسنگي وجود دارد، مدیریت جهاني آب هم بخشي از این ســند است؛ یعني همه موضوعاتي که بهنوعي به آینده و حق حیات مرتبط است اما در خاورمیانه هیچ طرح و برنامهاي براي توســعه پایدار منطقه وجود ندارد که در اهداف 17گانه توسعه پایدار ســازمان ملل است؛ در صدر این سند، فقرزدایي و بعد از آن مبارزه با گرسنگي و مدیریــت آب وجــود دارد؛ یعني تمامي موضوعاتي که به نوعي بــه آینده و حق حیات مرتبط هستند. اما در خاورمیانه چه برنامهاي براي پیشبرد این سند وجود دارد. کشورها در خاورمیانه سالهاي سال در کنار یکدیگر بودند اما عکسالعمل مناسبي به داعش نشان ندادهاند. داعش ميتواند در آینده به شــکل دیگري حضور پیدا کند و به دنبال آن بازیگري جدید در خاورمیانه تولید ميشود. ما باید در کنار کشورهاي دیگر مانند عربستان و ترکیه، گفتوگویي مشترك تحت عنوان توســعه پایدار داشته باشــیم که موضوعات امنیتي و موضوعات مهم دیگر مانند حق آب در آن مطرح شــود. در حقیقت باید پاي بازیگران غیرمنطقهاي کوتاه شــود تا منابعي که ســوخت ميشود به نحو احسن مدیریت شــود اما بدون داشتن فرهنگ پیشگیري، همیشه در قالب عکسالعمل جلو ميرویم.

شما در حقیقت مخالف نقشهاي موردي متعدد ایران در منطقه هستید؟ اما ورود به برخي از اتفاقها اجتنابناپذیر است، مانند حمله آمریکا به عراق؟ چگونه ميتوان سیاست متناسبي با اتفاقهایي داشته باشیم كه ناخودآگاه وارد آن ميشویم؟

یوســف مولایي: باید تمامي این موضوعات با یك راهبرد تعریفشــده، مدیریت شود. امنیت مانند هر مسئله دیگر در دو بعد مثبت و منفي دیده ميشود. در بعد منفي باید با هر تهدیدي که حق حیات را به خطر مياندازد، مقابله کرد؛ مثلا اگر یك دشمن به شما حمله ميکند، شما هم باید به صورت نظامي پاسخش را بدهید. اما در بعد مثبت، باید برنامه درازمدت پایدار وجود داشته باشد که بتوان با تمامي عوامل تهدیدکننده اجتماعي مبارزه کرد.

مــن نميگویم ایران نباید با این تهدیدها مقابله کند. مــن از بُعد نظامي اظهارنظر نميکنم؛ وقتي سیاســتگذاران نظامي ميگویند این درست است، من نميتوانم خلافش را بگویم چراکه متخصص نیســتم که بگویم این بُعدش درست است یا خیر. من ميگویم موضوعاتي که الان با آن درگیر هســتیم، ناشي از تحولاتي است که در سطح جهاني رخ داده و علاقهاي براي بازیگران فرامنطقهاي ایجاد کرده تا در آن حضور پیدا کنند و منطقه را به آشــوب بکشــند. ما نميتوانیم ســاکت بنشــینیم و هیچ کاري نکنیم اما نهایتا این درگیريهاي نظامي تا ابــد ادامه دارد. بر این باورم که در کنار سیاستهاي کوتاهمدت، ایران باید به عنوان یك کشور قدرتمند منطقهاي، طرح اساسي بلندمدت داشته باشد که در کنار اقدامات نظامي و امنیتي بتواند آن را به پیش ببرد. اما ما در دام عکسالعملها افتادیم و همواره در حال واکنش هســتیم و به همین دلیل هرکسي براي خاورمیانه طرحي در دست دارد و ميخواهد خاورمیانه را دموکراتیك کند. اکنون مفهوم امنیت دیگر نظامي نیست؛ اکنون بحثهاي حقوقبشري، محیط زیست و توسعه پایدار هم قابل بحث اســت. نگراني من این اســت که با بحثهاي امنیتي و نظامي به سمتي ميرویم که هر کشوري براي خودش هویتي جدید تعیین ميکند؛ ترکیه حکومت عثماني دارد، عربستان وهابي است و ما هم یك کشور انقلابي داریم. مسئله من این است که در کنار تمامي بحثها، ما باید طرحي داشته باشیم که نهایتا بتواند نیروي جدیدي براي حل بحران تولید کند.

كیهان برزگر: از بحث خارج شــدیم، اما برگردیم به ســؤال شما؛ بله من اعتقاد دارم که ما در حال تجربه تغییر در خاورمیانه هســتیم. این تغییر در حال خارجشــدن از شکل کلاسیك خود اســت که مبتني بر گرایشــات ژئوپلیتیك بود و درحالحاضر به صورت پیشــرفته بر مسائل موضوعي خاورمیانه تأکید ميکند. ائتلافها بر یكسري از موضوعات خاص شکل ميگیرد که در رأس آن تروریســم است و سایر مســائل مثل امنیت انرژي، توسعه پایدار و حتي محیط زیســت را تحت تأثیر قرار ميدهد. مثلا فروش نفت به وســیله داعش فراتر از ســهمیه بازار بر قیمت انرژي تأثیر ميگذارد یا تخریبهاي زیســتمحیطي داعش که کاملا مشــهود است. اعتقاد عمومي من این اســت که باید دیپلماسي را گسترش دهیم و به همین دلیل بحثهاي چندجانبهگرایي در دیپلماســي تقویت ميشــود. نميخواهم بر اساس تئوري تنهابودن، جایگاه ایران را در خاورمیانه ترسیم کنم اما به هر حال کشورهاي اطراف دوســت ندارند ایران بیش از حد قدرتمند شــود و به همین دلیل در تلاش هستند توازن کلاسیك قوا در خاورمیانه را در همان حالت چهارقطبي که در بالا اشاره شد، حفظ کنند. این محدودیت در ســطح منطقه و نظام بینالملل ســبب ميشود که ایران فراتر از ائتلافهاي ســنتي ژئوپلیتیک بر اســاس ائتلافهاي موضوعي نقش خودش را در قالبي بزرگتــر تعریف کند و موضوعاتي مثل مبارزه با تروریســم براي ایــران به دلیل موقعیت برتر جغرافیایي یک امتیاز بزرگ به شــمار ميرود. بنابراین مــن با آقاي دکتر در این زمینه زیاد موافق نیســتم که ميگویند ما نباید باشــیم. اتفاقا ما باید حضور جدي داشته باشیم. دولت ملي ما در جغرافیایي قرار دارد که کاملا ناامن اســت و اگر ما نباشــیم و استراتژي ضدتروریســم فعال نداشــته باشــیم، پیامي اشــتباه را به نیروهایي مخابــره ميکنیم که ميخواهند ایران را به چالش بکشــند. حالا این نیروهــا ميتواند نیروهاي غیردولتي مثل داعش باشــد یا نیروي دولتي مثل عربســتان ســعودي که علاقهمند نیست ایران جایگاه خــودش را از این طریق قدرتمندتر کند. وجود یك اســتراتژي ضدتروریســم و همهجانبه یک اصل جدي سیاســت خارجي است که بهنظرم تا به حال ایران هم این کار را به خوبي انجام داده است.

اتفاقا جذابیت کنوني ایران براي کشــورهاي اروپایي همین مبارزه با داعش و حل بحرانهاي منطقهاي است. براي اروپایيها چه چیزي مهم است؛ نخست اینکه مانع رادیکالیسم خشونتگرا شوند و دوم جلوي مهاجرتها را بگیرند که تمدن اروپایي را به چالش جدي کشیده است. ضمن اینکــه نزدیکي به تهران براي اروپا منافع اقتصادي هم دارد اما الزاما نباید بگوییم اروپایيها تنها براي منافع اقتصادي به دنبال تقویت روابط با ایران هستند بلکه در یك قالب بزرگتر استراتژیك، ایران را به عنوان یك شــریک در نظر ميگیرند که ميتوانند با آنان در زمینههاي سیاسي-امنیتي همکاري کنند. اینجاســت که هنر دیپلماســي ایران باید در یك حالت چندجانبه و با اســتراتژي مشــخص و ضدتروریسم وارد مســائل شــود و تعریفي از این جزیره ثبات که آقاي دکتر مولایي بهخوبي اشاره کردند، ارائه کند.

دوباره تأکید کنم که ما باید روي موضوعات ائتلاف کنیم و این نیاز به یك رویکرد پیشــرفتهتر و پیچیدهتر دیپلماســي دارد و اینکه همزمان با کشــوري وارد ائتلاف دوگانه نشــویم که به ضرر طرف سوم باشد. این قبیل ائتلافها ارزش و امتیاز ما را کمتر ميکند و ما را در بلوكبنديها قرار ميدهد. حتي روسها که به ما نزدیك هســتند از تقویت قدرت ملي ایران به شــکلي که توازن قدرت را به ضرر عربســتان سعودي برهم بزند، خوششــان نميآید. چون نقش همزمان ایران و عربستان را در یك قالب بزرگتر خاورمیانه ضروري ميدانند. در این بازي قدرت، بازیگران خارجي هم بهگونهاي ســعي ميکنند به بازیگران منطقهاي نزدیك شــوند. پس روسیه به ایران نزدیك ميشــود. اما این الزاما به این معنا نیست که آنها ســعوديها را با تمام آن ظرفیتهاي مالي و سیاسي کنار ميگذارند. آمریکا هم بهصورت طبیعي و در هر شرایطي به عربستان سعودي نزدیك ميشود. اینجاست که مسائل داخلي خاورمیانه پاي بازیگران خارجي را هم به منطقه ميکشاند و پیچیدگيها را بیشــتر و بیشتر ميکند. منظورم این اســت که در شرایط کنوني بلوکبنديهاي ژئوپلیتیک در نهایت بهنفع ایران تمام نميشود.

یوســف مولایي: خلاف ســخنان آقاي برزگر، من هرگز نگفتم ما نباید وارد مباحث مربوط به مبارزه با تروریســم شــویم، بلکه تأکید کردم باید برنامه راهبردي درازمدتي داشــته باشیم. در توسعه پایدار، ارتباطات اقتصادي بسیار مهم است و نباید از نقشه و جایگاه ایران در منطقه غافل شد. ما نميتوانیم بدون حل تنشهاي سیاســي، از ظرفیتها استفاده کنیم. دومین مسئله این است که تروریسم چیست؟ در حقوق بینالملل هنوز تعریفي براي این پدیده ارائه نشده است. مصداقها در 12 کنوانسیون آمده است اما آمریکا با ما در تعریف تروریسم در یك جبهه نیست. الان داعش از لحاظ سیاسي، نماد تروریسم در منطقه است اما آمریکا ميتواند تعریف خودش را داشته باشد. بسیاري از بحثها درباره شکلگیري داعش نشئت گرفته از همان عدم توسعه منطقهاي است؛ چراکه افراد از روي بيکاري و فقر به داعش ميپیوندند. پس باید براي درازمدت برنامه داشــته باشیم و با تروریسم مبارزه کنیم، چرا که در کوتاهمدت همه چیز روشن و مشخص است.

كیهان برزگر: آقاي دکتر من نگفتم که شــما اعتقادي بــه این رویکرد ندارید. به اعتقاد من موضوع ایران و مبارزه با تروریســم فراتر از تروریســم داعش اســت. ما باید به موضوع مبارزه با تروریسم بها بدهیم و باید در توضیحات امنیتي خودمان تعریف عمیقتري از آن داشــته باشــیم. موضوع تروریســم تکفیري موضوعي اســت که دولت ملي و ثبات ما را هدف قــرار داده و ما باید با یك اســتراتژي همهجانبه، روشــي را براي مهار آن داشته باشــیم؛ حالا این روش ميتواند ترکیبي از اســتراتژي نظامي و دیپلماسي باشد. اکنون کشــورهاي اروپایي مثل آلمان و فرانسه به نوعي از ایران )و ترکیه( خواستند که چارهاي براي بحران جاري قطر بیندیشد و این نشانه اهمیت تاریخي و ارزش دولت ملي ایران در این منطقه بيثبات در نگاه اروپایيها است. اگر شما معتقد هستید که استراتژي تروریسم باید موردي باشد، من معتقدم که این استراتژي باید همهجانبه باشد؛ چراکه اگر نتوانیم آن را مهار کنیم بحثهاي اقتصادي و هویت، توسعه و انرژي که شما ميفرمایید، همگي به چالش جدي گرفته ميشوند.

یوســف مولایي: تعریف امنیت خیلي وســیعتر از آن چیزي اســت که فقــط در مقابل تهدیدهاي تروریســتي بازخواني شود. ما نباید غافل شــویم و تمام امکانات را فقط براي مقابله با تهدیدات امنیتي صرف کنیم. ما اکنون ســند راهبردي هم نداریم؛ خشكســالي و کمبود آب تهدیدکننده است. آتشي به جان ما افتاده است که باید به هر وسیلهاي آن را خاموش کرد؛ چراکه در درازمدت کمبود آب، بيکاري، عقبماندگي اقتصادي و همه آنها تهدیدات امنیتي اســت. ما اگر پایههاي وحدت ملي، اقتصاد ملي، بهرهوري ملي را توسعه ندهیم و مستحکم نکنیم، کشوري آسیبپذیر خواهیم بود. من تأکیدم بر پررنگشــمردن این مباحث است و مشــکلي با مبارزه با تروریسم در شدت و حدت کنوني ندارم.

اگر از نقش بازیگران داخلي بگذریم، نوبت به بازیگران خارجي ميرسد. بسیاري ميگویند دولت ترامپ درصدد تغییر جغرافیاي سیاســي خاورمیانه اســت. رئیسجمهوري آمریکا در خاورمیانه چه اهدافي را دنبال ميكند؟ آیا ترامپ براي خاورمیانه طرح جدي در دست دارد یا همانطور كه گفته ميشود او مانند یك تاجر، فقط در اندیشه معادلات تجاري است؟

كیهان برزگر: ببینید وقتي ترامپ روي کار آمد بحثهایي مطرح شــد که ميگفتند ترامپ یك آدم تاجرمســلك است و مسائل سیاسي را بهصورت شخصي ميبیند. از همان ابتدا مشخص بود که بوروکراسي و ساختار سنتي سیاست خارجي آمریکا، با اتفاقاتي که در زمان باراك اوباما روي داد، موافق نیست. اوباما تعریف دیگري از پویایيهاي منطقه ارائه کرد. او معتقد بود بهارعربي اتفاق افتاده و خاورمیانه یك منطقه تاریخي و هویتي اســت؛ همین موضوعاتي که آقاي دکتر مولایي بر آن تأکید دارند. اما چند موضوع در خاورمیانه مطرح اســت؛ اســرائیل، مسئله هستهاي ایران و مســئله بحرانهاي منطقهاي. خب اوباما توانســت مسئله هستهاي را با همان روش حل کند و برجام به وجود آمد. او ســعي کرد بحرانهاي منطقهاي را هم از طریق مشــارکتدادن ایران سروســامان دهد، اینجا بود که از آن تعریف ســنتي حاکم در آمریکا خارج شد؛ یعني مجبور شد ایــران و عربســتان را در یك قالب بزرگتر تعریف کند و بوروکراســي آمریکا در برابر آن مقاومت کرد؛ آمریکایيها هرچند با برجام مشــکلي نداشتند اما همچنان با مشارکتدادن ایران در مسائل منطقهاي مشــکل داشتند. اوباما زماني که مسئله اسرائیل پیچیدهتر شــد، آن را کنار گذاشت. با رويکارآمدن ترامپ، او و محافظهکاران ســنتي گفتند باید به قالب سنتي برگردیم. در این تعریف نقش اســرائیل بسیار پررنگ است. هدف سعوديها و اسرائیليها هم این است که آمریکایي که به ایران نزدیك شده بود را به جاي سابقش برگردانند.

خب ترامپ تاجرپیشــه نميتواند در برابر قرارداد هنگفت چندصــد میلیارددلاري مقاومت کند و ســاختار ســنتي آمریکا نیز با این تعریف جدید مشــکلي ندارد. ترامپ بهعنوان یك عامل، منافع دموکراسي سنتي آمریکا را دنبال ميکند و نکته مهم این است سعوديها بهشدت و حالا محمدبن ســلمان، به دنبال تغییر شکل سیاســت خارجي ترامپ از اولویت مبارزه با داعش به سمت تقابل با ایران هستند. هرچند ترامپ شخصیتي است که بر مبناي دیدگاههاي خودش عمل ميکند، اما پشتصحنه بوروکراسي آمریکا وجود دارد که از لحظاتي که ترامپ با آن روبهروست، استفاده ميکند تا خاورمیانه را به آن سمتي ببرد که ميخواهند.

یوسف مولایي: اكنون مفهوم امنیت دیگر نظامي نیست؛ اكنون بحثهاي حقوقبشري، محیط زیست و توسعه پایدار هم قابل بحث است. نگراني من این است كه با بحثهاي امنیتي و نظامي به سمتي ميرویم كه هر كشوري براي خودش هویتي جدید تعیین ميكند. مسئله من این است كه در كنار تمامي بحثها، ما باید طرحي داشته باشیم كه نهایتا بتواند نیروي جدیدي براي حل بحران تولید كند.

در چنین شرایطي ترامپ تا چه حد ميتواند موفق عمل كند؟

تا حدي که منافع آمریکا اجازه بدهد. ترامپ هم تا جایي ميرود که منافع مالي و ملي ایالات متحــده به خطر جدي نیفتد. به نظر من، ترامپ به صورت هدفمند داعش را هدف قرار ميدهد و در برخي از معادلات با متحدان منطقهاي خود سازش خواهد کرد. در این معادلات منطقهاي، نیروهــاي کُردي وجود دارند کــه نیروهاي اصلي متحد آمریکا در مبارزه با داعش هســتند و در حوزه دیگر، عربستانســعودي و اسرائیل هستند. آمریکا بهعنوان یك کشور در استراتژي مبارزه با داعش محدودیت دارد و این محدودیت را اوباما هم داشت. آمریکا کلا در ریشهکنکردن داعش با محدودیت اســتراتژیك روبهروست، چون رقبایي مانند روسیه و ایران دارد و واشنگتن بهتنهایي در نبرد با داعش موفق نخواهد بود.

یوســف مولایي: آقاي برزگر در مورد بازیگران خارجي کامل صحبت کردند؛ اما من باز هم ميگویم که در تمامي موضوعات باید اســتراتژي مشخص و نقشه راه تعریف شود. امنیت یك مقوله عام اســت پس چگونه ميتوان بر اســاس مفهوم امنیت ائتلاف کرد. بازیگران خارجي و هر کشوري که نظامش بر اساس سرمایهداري است، دنبال افزایش قدرتند که یکي از مؤلفهها در این زمینه، اقتصاد است. قدرتهاي بزرگ مثل آمریکا راه را باز ميکنند و منتظر نتیجه ميمانند. ما باید ببینیم با قدرتي که البته نامحدود هم نیست چگونه ميتوانیم نقشآفریني کنیم تا نقش بازیگران بزرگ در منطقه به حداقل برســد. خب ما باید برنامه و سیاســت داشته باشــیم که بتوانیم تنشهاي منطقهاي را با همســایگان به حداقل برسانیم. من نميگویم که چنین برنامهاي در آستین دارم، اما گفتمانش باید مطرح شود. اکنون قدرتهاي بزرگ ميخواهند در منطقه رقابت و تنش وجود داشته باشــد و بهترین راهکار براي آنان حضور در همین منطقه است. این بازیگران چون قدرت وسیعتري نسبت به کشورهاي منطقه دارند و تا حدي ميتوانند بازي را در اختیار بگیرند، ميتوانند به کشورهاي داخل منطقه آسیب وارد کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.