جزئیات جدیدی از قتل 3 کودک به دست مادر

Shargh - - حوادث -

شرق: بررسیهای پزشکی درباره زنی که سه فرزندش را بــه قتــل رســاند و بعد خودکشــی کرد، از ســوی متخصصان پزشکی قانونی ادامه دارد و سلامت روان او در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار ما، این زن چند روز قبل در یکی از روستاهای خراسان شــمالی بعد از اینکه شوهرش خانه را ترک کرد، سه فرزند خردسال خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. او که ششماهه باردار بود اقدام به خودکشــی کرد و زمانی جسم نیمهجان او پیدا شد که مادرش برای سرزدن به او به خانهاش رفته بود.

پلیس وقتی در جریان این کودککشــی قرار گرفت که اهالی روســتا تماس گرفته و گفتنــد زنی جوان و باردار خودکشــی کرده و ســه فرزندش هــم به قتل رســیدهاند. با حضور مأموران در محل مشــخص شد زن جوان هنوز زنده اســت و نفس میکشــد. بنابراین نیروهــای اورژانــس که در محل حاضر شــده بودند، زن باردار را به بیمارســتان منتقل کردند و اجساد سه کودک نیز به پزشکی قانونی انتقال یافت.

با توجه به اینکه زن جــوان به دلیل جراحاتی که داشــت، نمیتوانســت صحبت کند، پلیــس پدر او و شــاهدان دیگر را مورد بازجویی قــرار داد. پدر این زن گفــت: نوههایم هــر روز به مغازه مــن میآمدند و تا شــب با من بودند اما روز حادثــه نیامدند و من نگران شــدم چون هیچوقت این اتفاق نیفتــاده بود تا اینکه از همسرم خواســتم به خانه دخترم برود و حال آنها را بپرســد. هنوز چند دقیقه بیشــتر از رفتن همســرم نگذشــته بود که دیدم اهالی روســتا به سمت خانه دختــرم میدوند. یکــی از اهالی به مــن گفت برای دخترت اتفاقی افتاده و همسرت در حال شیونکردن است. من هم بلافاصله به سمت خانه دخترم رفتم و دیدم همسرم شوکه شــده و روی زمین افتاده است و اصلا توان حرفزدن ندارد و دخترم هم غرق در خون روی زمین است. حالم خیلی بد بود اصلا نمیدانستم باید چه کنم اهالی روســتا با پلیــس تماس گرفتند و درخواست کمک کردند.

زنــی که بهعنــوان اولین فرد بعــد از جنایت وارد خانه زن جوان شــده بود، گفت: بچهها غرق در خون هــر کدام به طرفــی افتــاده بودند و جان نداشــتند. مــن ســعی کردم کمــک کنم امــا هیچکــدام نفس نمیکشیدند و بدنشان سرد بود. زن جوان را صدا زدم خیلی ترســیده بودم. جوابی نداد بــه حیاط که آمدم جســم بیجانش را دیدم. اول فکر کردم او هم مرده اســت اما بدنش تکان میخورد. در ادامه تحقیقات، مأموران جستوجو درباره پدر خانواده را آغاز کرده و در گفتوگو با خانواده او متوجه شــدند این مرد برای سفر چندروزه خانه را ترک کرده و به شهر رفته است. این مرد وقتی متوجه شــد چه اتفاقی افتاده است به ســراغ مأموران رفت و گفت: من و همسرم مشکلی با هم نداشتیم و اصلا نمیدانم چه اتفاقی افتاده است.

این درحالی بود که زن جوان در اولین گفتههایش بــه مأمــوران مدعــی شــد خــودش فرزندانــش را کشــته اســت. او گفت: میخواســتم همه ما بمیریم بههمیندلیــل اول بچههــا را با چاقو زدم و کشــتم بعــد خودم را از بلنــدی به پایین پــرت کردم که هم خودم بمیرم و هم بچهای که در شــکم دارم. این زن که بهشــدت گریه میکرد و وضعیت روانی مناســبی نداشت، نتوانست به بقیه ســؤالهاي مأموران پاسخ دهد و به توصیه پزشــکان ادامه بازجویی از این زن به بعد موکول شد.

اما شــوهر او وقتی متوجه شد همسرش دست به قتل کودکانش زده است از او شکایت کرد و گفت: من اصلا نمیدانم چه اتفاقی افتاده اســت و درخواست رســیدگی دارم. حجتالاسلاموالمســلمین قدرتــی، رئیس کل دادگســتری خراسان شــمالی، درباره این پرونده به میزان گفت: کودکانی که به دست مادرشان کشته شــدهاند، هشت، شش و سهســاله هستند. هر ســه نفر آنها با ضربه چاقو به قتل رســیدهاند و مادر این بچهها که متهم اصلی پرونده اســت بعد از قتل فرزندانش اقدام به خودکشــی کرده تا هم خود و هم جنین شــشماههای که در شکم داشته را از بین ببرد. مادر و جنین نجات پیدا کردهاند و وضعیت جســمانی هردوی آنها خوب است اما وضعیت روانی مادر بسیار نامناسب است.

وی گفــت: فقر و بیپولی علت این قتلها نبوده و انگیزهای دیگر باعث این قتلعام شــده است. پزشکی قانونــی درحالحاضر تحقیقاتی درباره احتمال جنون آنی یا اســتفاده مواد مخدر و داروهای روانگردان را مورد بررسی قرار داده است و نتیجه آن بهزودی اعلام میشــود. همچنین تحقیقات درباره انگیزه اصلی این زن همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.