پنج قاره

Shargh - - حوادث -

سرقت مسلحانه از همایش روانشناسی در برزیل 4 کشته برجای گذاشت هرالدتریبیــون:

بــه گفته پلیس برزیل در ســرقت مســلحانه در یک همایش روانشناســی در ایالت «پرنامبوکو» دســتکم چهار نفر کشته و هشت نفر زخمی شــدند. به گفته پلیس «ریسایف» مرکز ایالت پرنامبوکو سرقت مسلحانه چهارشنبهشــب زمانی که یک دکتر روانشناس در حال ســخنرانی بود، اتفاق افتاد. براساس این گزارش، هفت مرد مسلح که دو نفر از آنان در میان حضار بودند از 15۰ نفر حاضر در سالن خواستند وسایل قیمتی خود را تحویل دهند. درهمینحال، ســارقان مردم را مجبور کردند پیراهنهای خود را بالا زده و نشان دهند که مسلح نیستند در این میان یک نفر که پلیس و مســلح بود اقدام به تیراندازی به ســمت آنان کرد. مأمور پلیس توانســت قبل از زخمیشدن دو نفر از سارقان را به هلاکت برساند ولــی بر اثر جراحت وارده در بیمارســتان جان باخت. اما نفر چهارمی که در این حادثه کشته شد زن 57سالهای بود که مورد اصابت گلوله سارقان قرار گرفت. همســر این زن در بیرون از محــل برگزاری همایش منتظرش بود که وی نیز مورد زورگیری از سوی سارقان واقع شد. به گفته پلیس در این رابطه یک نفر دســتگیر شــده و تحقیقات بیشتر در اینباره ادامه دارد. براساس منابع رسمی برزیل در شش ماه نخست سال 2۰17 دوهزارو 5۰۰ قتل در ایالت پرنامبوکو روی داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44.4 درصد افزایش داشــته است. به گفته استانداری پرنامبوکو، موج خشونت در این مدت جان هزارو 143 نفر از مردم را گرفته است.

آتشسوزی در ساختمان وزارت دارایی السالوادور

اروپاپرس: مقامات السالوادور روز جمعه به وقت محلی از آتشسوزی در ساختمان وزارت دارایی در سانسالوادور، پایتخت این کشور، خبر دادند. «داوید مونخیا پایس»، وزیر دفاع السالوادور، در اینباره اشاره کرد که چندین بالگرد نیروی هوایی در تلاش برای نجات افرادی که در داخل این ساختمان حضــور دارند، در حال پرواز بر فراز این منطقه هســتند. پایس خاطرنشــان کرد که در تمام مدت در تماس با خلبانان بالگردها هســتند تا از پیشــرفت عملیاتهای نجات مطلع باشــند. همچنین «ائوخنیو چیکاس»، قائممقام وزیر ارتباطات ریاستجمهوری، در سخنانی ابراز کرد: اولویت، تضمین حفظ جان افراد اســت و به همین دلیل، اداره آب و فاضلاب کشور، آبها را قطع کرده تا قدرت پاسخگویی در منطقه آتشسوزی را افزایش دهد.

جمعآوری 2هزار مهاجر و پناهنده از خیابانهای پاریس خبرگزاری فرانســه:

پلیس پاریس اقدام به جمعآوری بیش از دو هــزار پناهنده و مهاجر از خیابانهای این شــهر کــرد. این مهاجران و پناهندگان که برای مدت چند هفته در شــرایط ناسالم و نامطلوب در خیابانهای پاریس میخوابیدند به وســیله پلیس پاریس جمعآوری شــدند. صدها مهاجر و پناهنده در مناطق شــمالی پاریس هستند که زیر پلهای جادهای و کنار خیابانها که اغلب به آب و غذا دسترســی ندارند، زندگی میکنند. عملیات جمعآوری این مهاجران و پناهندگان قبل از طلوع آفتاب و در ســکوت انجام شــد. مردان و زنان مهاجر از کشورهایی مانند افغانستان و اریتره و با کیسههای پلاستیکی که حاوی وسایلشان بود سوار بر اتوبوس شده و به خارج از پاریس منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.