4 مرد محكوم به قصاص از چوبه دار نجات يافتند

Shargh - - حوادث -

شــرق:

دو مرد جوان که چند دختر را در منطقه کرج مورد آزار قرار داده بودند و از ســوی دادگاه به اعدام محکوم شــده بودند، روز گذشته اعدام شدند؛ اما چند متهم به قتل دیگر، موفق به جلب رضایت اولیای دم شدند.

به گزارش خبرنگار ما، دو مرد اعدامی دو دوســتی بودند که سه سال قبل، 14 دختر جوان را سوار ماشین کرده و مورد آزار قرار داده بودند. آنها در پی شــکایت یکی از این دختران، دســتگیر شده و بعد از اعتراف به تعــرض به 14 زن، محاکمه و به اعدام محکوم شــده بودند که روز گذشــته در زندان پای چوبه دار رفتند و حکمشان اجرا شد.

نخســتین متهمی که موفق به رضایت شــد، مرد افغانــی بود که ســال 82 در یک درگیری، ســرکارگر افغانش را با چاقو به قتل رســانده بــود. مرد افغان در شــعبه 71 کیفــری محاکمــه شــد. پــس از تأیید حکــم قصاص او در شــعبه 32 دیوان عالی کشــور، مرد جوان صبح روز چهارشــنبه با بخشــش خانواده مقتول، مواجه و به زندگی برگشــت. متهم جوان پس از جنایــت مبلغی بهعنــوان دیه به خانــواده مقتول پرداخت کرده بود.

دومین کســی که تنها چند لحظه قبــل از اجرای حکــم از قصاص نجــات یافت، مرد جوانــی بود که خرداد سال 87 همســرش را به قتل رسانده بود. این مرد در زمان قتل 26ســاله بود و اعتیاد شدید به مواد مخدر باعث بداخلاقی و رفتارهای نامناســب او شده بود که اختلاف بین او و همســرش را رقم زده بود. او در روند رســیدگی به پرونده، گفت: درگیری آن شــب من و همســر 2۰ســالهام، به عصبانیت من منجر شد. در یک لحظه گلوی همســرم را که هفتماهه باردار بود، فشار دادم و او را کشتم. چهارشنبه هفته گذشته همــه چیز برای اجــرای حکم آماده بــود که بالاخره تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران به ریاســت محمد شهریاری، سرپرست دادسرا، به نتیجه رسید و خانواده مقتول از قصاص به یک شرط گذشت کردند. آنها از متهم خواستند تا یتیمخانهای را در شهر آستانهاشــرفیه بسازد و مرد جوان با قبول این شرط از قصاص رهایی یافت.

سومین محکوم به قصاصی که به زندگی بازگشت، سارق جوانی بود که 11 سابقه کیفری سرقت در پرونده خود داشــت. او شــامگاه 26 تیر ســال 88 به همراه همدســتش، تعدادی احشام ســرقت کرده و هنگام انتقال این احشــام با ایست بازرسی مواجه شد. سرباز جوانی که در ایســت بازرســی بود، به متهم مشکوک شــد و در یک لحظه عامل این جنایت دست به سلاح شده و سرباز جوان را به قتل رساند. چهارمین متهمی که چهارشــنبه صبح پای چوبه دار رفت، سارقی بود که راننده تاکســی را به قتل رســانده بود. او با تلاش واحد صلح و ســازش دادســرای امور جنایی تهران، موفق به گرفتن مهلت از خانواده مقتول شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.