حبس، مجازات مادر و پسری كه پدر خانواده را كشتند

Shargh - - حوادث -

شرق: زن جوان و پسرش که متهم هستند پدر خانواده را به خاطر خیانت به قتل رساندهاند، به حبس محکوم شدند.

به گــزارش خبرنگار ما، 31 مرداد ۹2 جســد مردی در بیابانهــای ورامین پیدا شــد و مأمــوران تحقیقات خود را دراینباره آغاز کردند. با مشخصشــدن هویت جســد، پلیس همان ابتدا به نرگس، همســر این مرد، مشکوک شدند و او را مورد بازجویی قرار دادند. نرگس ابتدا منکر قتل همسرش شد؛ اما با توجه به تحقیقاتی کــه مأموران انجام دادند و مدارکی که به دســت آمد، مشخص شــد مقتول با زنی رابطه پنهانی داشته است و همین امر هم باعث اختلاف بین او و همســرش شده است. بهاینترتیب ظن مأموران نسبت به نرگس بیشتر شد و او به اتهام قتل بازداشت شد و به مأموران گفت: مدتــی قبل متوجه روابط پنهانی شــوهرم با زنی دیگر شــدم. همسرم همیشــه من و فرزندانم را آزار و اذیت میکرد. شــب حادثه با همســرم درگیر شدم و نزدیک صبح، همراه با پسر 15سالهام مجید و دختر 1۹سالهام ساناز شــوهرم را با چاقو به قتل رساندیم؛ اما در ادامه تحقیقات، مجید مدعی شــد او مرتکب قتل شده است و خواهــر و مــادرش بیگنــاه هســتند. بهاینترتیب با توجه به مدارک موجود در پرونده کیفرخواســتی علیه متهمــان صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 71 وقت دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. در اولین جلســه رســیدگی، نرگس برخلاف اعترافات قبلیاش خود را بیگناه دانســت و قتل را گردن پسرش انداخت و گفت: درســت است با همســرم اختلاف داشتم؛ اما هرگز نمیخواستم او را به قتل برسانم. پسرم بهتنهایی شــوهرم را به قتل رساند؛ اما من به خاطر نجات پسرم قتل را گردن گرفتم. سپس مجید در جایگاه ایستاد و بار دیگر قتل را پذیرفت. ســاناز نیز اظهارات قبلی خود را مطرح کرد و گفت من در کشتن پدرم نقشی نداشتم؛ اما قضات دادگاه، نرگس را قاتل دانسته و او را به قصاص و مجید و ســاناز را به حبس و پرداخــت دیه محکوم کردند. این احکام در دیوان عالی کشــور پذیرفته نشــد و پرونده برای رســیدگی دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی فرستاده شد. در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، مجید در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: آن شب پدرم برای رفتن به ســر کار از خواب بیدار شد؛ اما هنگام خروج از خانــه، در را محکم به هم کوبیــد. از این کارش خیلی عصبانی شدم. میخواســتم او را بترسانم، برای همین از آشــپزخانه چاقو برداشــتم. من ماهیت قتل را درک نمیکــردم و نمیدانم چه شــد که هشــت ضربه به پــدرم زدم. من بهتنهایی مرتکب قتل شــدم و به مادر و خواهرم پیشــنهاد دادم هر ســه نفــری قتل را گردن بگیریم. در پایان قضات ســاناز را تبرئه کردند و با توجه به اینکه او ولیدم محســوب میشــد و اعلام رضایت کرده بود؛ نرگس به 1۰ سال حبس و مجید به پرداخت دیه و 1۰ سال حبس محکوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.