دستگیری متهم به سوءاستفاده از بانوان به بهانه استخدام در یزد

Shargh - - حوادث -

ایســنا: رئیسپلیس فتــای فرماندهــی انتظامی استان یزد با بیان اینکه کارشناسان این پلیس همیشه در حال رصد و پایش فضای مجازی هســتند، گفت: عامل سوءاستفاده از تصاویر خصوصی دختران جوان بــه بهانه اســتخدام و جذب در شــرکت خصوصی بهعنوان حسابدار در یزد دستگیر شد. سرگرد «مرتضی ابوطالبــی» با اشــاره به ضرورت کســب اطلاعات از صحت ســایتهای مختلف قبل از اســتفاده از آنها به وسیله اقشــار مختلف جامعه، اظهار کرد: با رصد فضای مجازی از ســوي کارکنان این پلیس در یکی از شــبکههای اجتماعی، شــخصی با درج آگهی جذب حســابدار خانم ترجیحا مجرد به صورت پارهوقت با حقوق و مزایای مناســب اقدام بــه اخذ عکسهای خصوصی از خانمهای جــوان متقاضی کار میکرده که در پــی انتخاب آنــان برای اســتخدام تضمینی، پیشنهاد رابطه جنسی داشته که با توجه به حساسیت موضوع این امر در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفــت. وی افــزود: پس از بررســیهای اولیه، مشــخص شــد آگهی درجشــده متعلق به جوانی 2۰ســاله، دانشــجو و کارمند یک شرکت خصوصی و مورد اعتماد مدیرعامل آن شرکت در سطح شهر بود که با اخذ مجوز قضائی بــه محل موردنظر مراجعه و حســب خواســته مقام محترم قضائی کلیه وسایل و ادله دیجیتال مورد اســتفاده وی ضبط و به همراه وی به این پلیس منتقل شــد. رئیس پلیس فتاي یزد گفت: با هماهنگی قاضی پرونده در پی بررســی ادله مکشــوفه و اظهارات خود متهم، مشــخص شد که متهم شــروطی را برای جذب نیرو مشخص کرده که با توجه به شــغل حســابداری اکثریت بانوان جوان اقدام به ثبت مشخصات خود میکردند که در مرحله نخســت متهم با عدم پاســخگویی تلفنی دخترهای جوان را به بهانههای مختلف به شبکههای اجتماعی دعوت کرده و از آنها برای تشخیص شخصیت ظاهری فرد درخواســت عکس داشــته که بعدا با پیشــنهاد رابطه و وعده جذب صددرصدی از آنها خواستههای غیراخلاقی نیز داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.