2 تصادف در سیستانوبلوچستان یک کشته و 12 مجروح داشت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

وقوع دو فقره ســانحه رانندگی روز شنبه در مسیرهای جنوب سیستانوبلوچستان یک کشته و 12 زخمی برجا گذاشت. مدیر مرکز فوریتهای پزشکی ایرانشــهر به خبرنگار ایرنا گفت: بــر اثر واژگونی یک دســتگاه تویوتا وانت در کیلومتر ۹۰ مسیر ایرانشهر - سرباز-، ســهراهی زبریبوگ، 12 سرنشین این خودرو مصدوم شــدند. محمودرضا ناصح افزود: این حادثه ســاعت 6:52 صبــح دیروز رخ داد که پنج دســتگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شــدند و مصدومان را به بیمارســتان خاتمالانبیاي )ص( ایرانشهر منتقل کردند. فرمانده پلیس راه جنوب سیستانوبلوچستان نیز گفت: برخورد یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا با یک دســتگاه موتورسیکلت در مســیر ایرانشهر - نیکشهر در جنوب استان یک کشته بر جای گذاشت. ســرهنگ یدالله ســتوده اظهــار کرد: با اعــلام مرکز فوریتهــای پلیســی 11۰ مبنــی بر وقــوع یک فقره تصادف فوتی ســاعت 8:2۰ دیــروز در کیلومتر پنج مسیر نیکشــهر - ایرانشــهر در داخل تونل مأموران پلیس بــه محل حادثه اعزام شــدند. وی ادامه داد: در این حادثه راننده کامیــون به دلیل تجاوز به چپ در داخل تونل با موتورسیکلت برخورد کرد که شدت برخــورد منجر به فوت راکب موتور شــد. وی افزود: انحــراف و تجــاوز به چپ یکی از علل شــایع وقوع بسیاری از تصادفات است. فرمانده پلیس راه جنوب سیستانوبلوچستان تأکید کرد: رانندگان وظیفه دارند بین خطــوط حرکت کنند. بیتوجهی بــه مقررات و ایمنی، جان راننده و دیگران را به خطر میاندازد. وی افزود: شهروندان میتوانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد و تقدیــر از عملکرد پلیس را با شــماره 1۹7 و هرگونه خبر یا اتفاق را به شماره 11۰ پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.