هتک حیثیت و اخاذی با سوءاستفاده از کودک خانواده

Shargh - - حوادث -

پلیس فتا:

رئیسپلیس فتای پایتخت گفت: فردی که با طرح دوستی با فرزندان خانواده و دراختیارگرفتن عکسهای خانوادگی، از افراد با هتک حیثیت، اخاذی میکرد، شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ محمدمهدی کاکوان افزود: در این پرونده متهم با طرح دوســتی با فرزندان خانــواده و اغفال آنــان بهراحتی به تصاویر خصوصی خانواده دســت یافته بود و با ارســال آنها برای خانواده ایجاد مزاحمت میکرد. وی ادامه داد: با ارجاع پرونده شکایت خانمی به پلیس فتا، وی اظهار کرد که شــخص ناشناسی در فضای مجازی از طریق یک خط که به ظاهر مربوط به ایران نیســت، مبادرت به ارســال پیامهایی با درخواســتهای نامتعارف و غیراخلاقی کرده اســت. این مقام انتظامی ادامه داد: شــاکی بیان کرد متهم با نیت ســوء و انتقام با اغفال فرزند شاکی از وی تصاویر نامناسبی اخذ و آن تصاویر را برای شاکی ارســال کرده است. رئیسپلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل متهمی که با سوءاستفاده از تصاویر پسر شاکی قصد آزار و اذیت داشــت، خبر داد. ســرهنگ کاکوان گفت: با توجه به حساسیت موضوع با بررسی صورتگرفته، کارشناسان این پلیس درنهایت موفق به شناسایی متهم شدند و با هماهنگی مقام قضائی متهم دستگیر شد. وی افزود: متهم به بزه خود اعتراف و انگیزه را اختلاف با شاکیه عنوان کرد و پرونده به همراه متهم به دادســرا ارسال شــد. ســرهنگ کاکوان تأکید کرد؛ حتما بــه فرزندان خود درخصوص رعایت موارد ایمنی در فضای سایبر آموزش دهیم تا هیچگونه اطلاعات، تصاویر و فیلم را در این فضا در اختیار دیگران نگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.