کشف اشیای عتیقه پیش از اسلام از قاچاقچیان

Shargh - - حوادث -

فارس:

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان گفت: از قاچاقچیان شهرستان ایجرود اشیای عتیقه پیش از اسلام کشف شد. سردار علی آزادی اظهار کرد: تعداد 15 قلم شیء مکشوفه، در مسیر حلب به شهر خلخال از دو نفر از قاچاقچیان اشــیای عتیقه در شهرســتان ایجرود کشــف شــده اســت. وی افزود: بــا توجه به کارشناسیهای انجامشده در زمینه قدمت این اشیا، به اطلاع میرساند بیشتر این اشیا تقلبی بوده و فقط دو نمونه از اشیای مکشوفه اصل و مربوط به دوره پیش از اســلام و دورههای مختلف اســلام است. فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه قاچاقچیان عتیقه در نظر داشتند اشیای مکشوفه را از شهر حلب به شهرستان خلخال انتقال دهند که به وسیله یگان امداد و پلیس اطلاعات امنیت ایجرود توقیف شدند، افزود: در جریان پیگیری پرونده دو نفر دستگیر شدند. آوی با اشــاره به اینکه برای برآورد ریالی این اشیا باید هیئتی از کارشناســان میراث فرهنگی دراینباره اعلام نظر کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر این اشیای مکشــوفه تقلبی بوده، بهنفع میــراث فرهنگی ضبط شــده و در راستای پیگیری حقوقی به مراجع قضائی ارجاع داده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.