انفجار واحد مسکونی در تهران با یک کشته

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

ســخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حادثه انفجار و آتشسوزی در یــک ســاختمان چهارطبقه مســکونی در خیابان مختــاری خبــر داد و گفت: در ایــن حادثه یک خانم 4۰ســاله به دلیل شــدت ســوختگی جــان باخت. ســیدجلال ملکی افزود: ســاعت 6:13 دیروز حادثه انفجار و آتشســوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان مختاری، کوچه رودکی به ســامانه 125 اعلام شد و مأموران سه ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شــدند. وی بیان کرد: طبقه سوم یک ساختمان چهارطبقــه 12واحدی آتش گرفته و بهدلیل شــدت انفجار و آتشســوزی بخــش زیــادی از دیوارههای این ســاختمان مسکونی تخریب شــده بود. ملکی با بیان اینکه آتش در حال ســرایت به ســایر واحدهای مسکونی بود، خاطرنشان کرد: با اقدامات مناسب این آتش گســترده مهار شد و آتشنشانان سه نفر از افراد گرفتارشده داخل این ســاختمان را به سلامت خارج کردند. وی یادآور شــد: آتشنشانان حین عملیات در طبقه ســوم این ســاختمان با بدن سوخته یک خانم حدود 4۰ساله مواجه شدند که این فرد به دلیل شدت سوختگی در این حادثه جان باخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.