دستگیری اعضای باند کارچاقکنی در سطح استان کرمان

Shargh - - حوادث -

فارس:

دادســتان عمومــی و انقــلاب کرمان از دســتگیری ســه نفر از اعضای بانــد کارچاقکنی در ســطح اســتان کرمان خبــر داد که با جعــل عنوان وکیــل و وعــده و وعیــد به افــراد میلیاردهــا ریال کلاهبــرداری کردهاند. دادخدا ســالاری، دادســتان کرمان، گفت: اعضای ایــن باند کارچاقکنی با فریب مردم و مراجعان به مجموعه دستگاه قضائی استان کرمــان تحت عنوان وکیل و افــرادی که توان ارتباط با دادگســتری را دارند، اقدام بــه کلاهبرداری از آنان میکردند. وی افزود: ســه نفــر از اعضای اصلی این گروه با تلاش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در کرمان دستگیر شدهاند. دادستان کرمان تأکید کرد: تحقیقات در زمینه شناسایی دیگر اعضای این باند کارچاقکنی ادامه دارد و پرونده به صورت ویژه در حال رســیدگی است. دادستان کرمان با تأکید بر اینکه دامن دستگاه قضائی در استان و البته در سطح کشور مبرا از وجود افرادی است که مردم بخواهند فریب آنها را بخورند و در دام آنها بیفتند، از عموم مردم خواســت فریب چنین افرادی را نخورند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.