ریزش مرگبار چاه قدیمی در میدان ولیعصر

Shargh - - حوادث -

سخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران با تأیید خبر ریــزش چاه قدیمی در محدوده میدان ولیعصــر )عج(، گفت: چهار نفر در این حادثه فوت کردند. جلال ملکی اظهار کرد: عصر روز جمعه ریزش چاه در ساختمانی حوالی ولیعصر باعث شد متأسفانه چهار نفر در زیر آوار چاه محبوس شــوند و جان خــود را از دســت بدهنــد. وی درباره علت وقوع این حادثه نیز افــزود: این حادثه به دلیل حفاری در طبقه منفی ســه یک سفرهخانه سنتی به وقوع پیوســت که اتفاقا حدود سه ماه قبل به وسیله پلیس امنیت پلمب شده بود و فعالیت تجاری در آن صورت نمیگرفت. ملکی با اعلام اینکه جانباختگان برای بازکــردن چاه اقــدام کرده بودند کــه به علت رعایتنکردن مســائل ایمنــی و گرفتگی گاز فاضلاب جان خود را از دســت دادند، گفت: جزئیات عملیات نفسگیر آتشنشانان در این حادثه اعلام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.