سؤالی بزرگ دفر ذوههرامن جیادربمارهعحراه بتهاراقنی مانده است

Shargh - - هنر -

بهناز شیربانی: هفتمین حراج تهران با مجموع فروش ۲۶میلیاردو ۱۱۳ میلیون تومان برپا شــد. اثر سهراب ســپهری از مجموعه درخت با مبلغ سهمیلیاردو صدمیلیون تومان، گرانترین اثری بود که فروخته شــد، اما این حراج حواشی بسیاری داشــت که میتوان بخشی از آن را به شــیوع آثار تقلبی و جعلی در فضای هنری امروز و بالاخص حراج تهران مربوط دانســت. به همین بهانه با بهرام دبیری گفتوگوی کوتاهی کردیم که در ادامه میخوانید.

شــما در صحبتهایتان در مــوارد متعددی به ماجــرای کپیرایت محصولات هنری اشــاره کردید؛ به این یکی از نقدهای شما به این شرایط است، این روزها بحث شیوع آثار تقلبی و جعلی در محافل هنری به نسبت قبل بیشتر شده است، نظرتان دراینباره چیست؟

همانطور که گفتید، در مورد ایــن موضوعات زیاد صحبت کردم. درواقع ما نمیدانیم چه جریانی اســت و چیزهایی میشنویم که در بسیاری از مواقع تعجببرانگیز اســت، امــا درعینحــال ماجرایی که ســالها از آن صحبت میشــود؛ یعنی رعایتکردن کپیرایت هیچ مســئولی آن را برعهده نگرفته اســت یا پاســخگو نبوده و ما هم بــا هیچ قطعیتی نمیتوانیــم در مورد این موضوع صحبت کنیم و کســانی که این اتهام شــامل حالشان شده، پاسخگو نیســتند. اگر ماجرای تقلبیبودن آثار هنری اثبات شود که ماجرا تفاوت دارد، در غیراینصورت نمیتوان نظر نهایی داد و این بدگمانی همچنان وجود دارد و ذهنیت جامعه نیز دچار این بدگمانی میشود که آیا تقلبی صورت گرفته یا همهچیز سر جای خودش اســت؟ من هم از این موضوعات باخبرم که اثری کپی شده یا امضایی جعل شده، اما بهصورت رسمی چیزی اعام نشده است.

به نظر شما چطور باید پیگیر این موضوع بود؟

اگر مرتبط با اموال موزه باشد که قطعا نیاز است تا قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کند یا کسانی دستبهکار شوند که در این موضوع تخصص دارند.

انتقاد شما به حراج تهران چیست؟

چیزی که در این مورد برای من ســؤالبرانگیز است این است که آیا ممکن است وقتی کاری چکش خورده، کسی اعتراض کند و به این بهانه که «دستم را بلند کردم و شما ندیدید» خواستار تکرار حراج شود و از اول همهچیز تکرار شــود؟ در همهجای دنیا وقتی چکش خورده میشود، یعنی کار تمام است؛ حال چکش دادگاه باشــد یا چکش حــراج، فرقی نمیکند و نمیتوان انتظار داشــت که چیزی تکرار شود، اما متأسفانه انگار در حراج تهران شرایط به این شــکل نیســت. همانطور که گفتم، همه چیزهایی کــه در مورد آن صحبت کردیم بر اساس شنیدههای من است و قطعیتی در این مواردی که ذکر کردم نــدارم و نمیتوانم نظر نهایی بدهم و تا اثبات نشــود نمیتوان بهطور دقیق درباره آنها صحبت کرد.

فکر میکنید حراج تهران توانسته یک رویداد فرهنگی- اقتصادی موفق باشد یا خیر؟

به نظرم میتوانســت باشد اگر این سؤال بزرگ در ذهن جامعه پاسخ داده میشــد، اما با تمام حواشیای که در مورد آن میشنویم، سؤالهای متعددی پیش میآید که موضوع چیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.