8 تصویر از حراج تهران

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

راننــده در حــال برقانداختن مینیبوس تویوتــای ژاپنیاش اســت، در پارکینگ ضلع جنوبی هتل پارســیان آزادی. «من بچــه پایینم، خزانه» این را به دو جوانی میگوید که آمدهاند برای تماشــای حراج تهران. یکی از دو جوان حراجها را شلوغبازی هنری نئولیبرالیســم توصیف میکند و از این شکوه میکنــد که چرا فرهنگ و نیروی انتقادی آن اینطور مغلوب نظام بازار شــده است. او خود را متعلق به طبقات پایین جامعه میداند. «بالای شهر حال آدم را دگرگون میکند. خانهها شــبیه قصر شده...»؛ این را راننــده تویوتا میگوید. بعد صحبت به فاصله بالا و پایین کشــیده میشــود و راننده در پاسخ به سؤال یکــی از دو جوان، کروکی دقیق خانه خود را حوالی خزانه ترسیم میکند. در ادامه از فقر شدید شهرهای جنوبــی میگویند و راننده از پیرزنــی یاد میکند که زمانــی گلیم زیر پای خــودش را در حالــی که نان خشک در آب میزد و میخورد، فروخته بود. راننده میگوید قبل از رانندگی سرویس ایاب و ذهاب تورها و قالیفروش بوده است... .

در ورودی هتل پارســیان آزادی چند نفر ایستادهاند و سیگار میکشند. ساعت 6:45 جمعه، ١6 تیر. «ماشینها را ببین. اون فِراری زردرنگه رو داشته باش. اوهاوه، دیدی پورشــه پانامرا رو؟ بیامو خداییش ماشین خوبیه.» ایــن دیالوگ دو جوان دیگر اســت دربــاره اتومبیلهای مدلبالای عمدتا متعلق به خریداران و شــرکتکنندگان حراج که یکییکی آنجا توقف میکنند و راننده سوئیچ را به دربان میدهد و خود راهی سالن حراج میشود. یکی از آن دو رو به دیگری میکند و میگوید: «پســت جدید افشــین پرورش رو خواندی؟ از سکوت انجمن نقاشان و رســانهها در قبال ارائه و فروش اثری جعلی از سهراب ســپهری در حراج تهــران انتقاد کرده و این را نشــان از عمق و گستره فساد حاکم بر جامعه هنری دانسته. حال چطور میشه جعلیبودن این اثر سهراب را ثابت کرد؟» «نمیدونم کار راحتی نیست .»

ســاعت از هفت گذشــته و هنوز خبری از «حســین پاکدل» نیســت. ایــن دومین تجربه همــکاری پاکدل با حراج تهران پس از خداحافظی رضا کیانیان با پیشخوان این حراج اســت. ســاعت شــروع حراج، از قبل هفت اعام شده اســت. ۲5 دقیقه بعد از هفت، پاکدل پشت میکروفون میآیــد و با ذکر جمله «درک زیبایی خودش زیبایی اســت» و با یادی از عباس کیارستمی به اولین اثر حراج مدرن و کاســیک تهران که متعلق به کیارستمی فقید است چکش میزند. این جمله را که پاکدل بر زبان میآورد، هنرمندی جوان که آخر سالن نشسته نیشخندی میزند. همزمان از رفیقش از نحوه قیمتگذاری آثار در حراج میپرسد. دوستش توضیحاتی میدهد. «این یک منظره آرام اســت»؛ پاکدل این جمله را زمانی میگوید که نمایشدهنــدگان آثار، تابلویی از عبدالرضا دریابیگی را میآورند. هنرمند جوان باز نیشــخندی میزند. «مثل جــواد خیابانی گــزارش میکنــد»؛ گوینــده این جمله خودش است. همه منتظر آنند که نوبت به تابلو سهراب ســپهری برســد. دو اثر از ســپهری در این حراج عرضه شــده و با توجه به حرف و نقلهای قبــل از حراج دال بر جعلیبودنشــان، همه منتظرند نتیجــه کار را ببینند؛ اینکــه آیا به فروش میروند؟ آیــا اصا در حراج عرضه میشوند؟ «چند سال پیش کریستیز دوبی اثری از پیارام را که شایعه شده بود، تقلبی است از حراج خارج کرد»؛ این را یکی از حاضران در ســالن به دوستش میگوید و ادامه میدهد : «با همه اینها بهنظر میرسد در این حراج قیمتها منطقی شده و هیجانی به فروش نمیرود.»

تابلو اول ســهراب سپهری یکمیلیارد و ۲00میلیون تومان چکش میخورد. تماشــاگری که نه نقاش است و نه دانشــجو، ولــی از حراجها خوشــش میآید و به همین خاطر با دردسر تمام خودش را به هتل پارسیان آزادی رســانده، به خانم همراهش میگویــد: «با این یک و ۲00، ما میتوانیم ســهتا خونه تروتمیز در سردار جنگل بخریــم، یکی برای خودمون، یکی برای مامان و بابای من، یکی رو هم اجاره بدیم». همراهش میگوید: «از کجــا معلوم این چکشخوردنها واقعی باشــد؟! من شــنیدهام که مجموعهدارها خودشان کار خودشان را میخرنــد تا بازارگرمی کننــد !». آنها این دیالوگ را با هم ادامه میدهند تا اینکه پاکدل، نام سهراب سپهری و اثــر دوم او را بر زبان مــیآورد. پس از دقایقی، تابلو، ســهمیلیاردو صدمیلیون تومــان بهعنــوان گرانترین اثــر هفتمین حراج تهران به فروش میرســد. شــب، شبمیلیاردیهاســت: مجسمه شــاعر و قفس پرویز تناولی دومیلیاردو 500میلیــون، تابلو بهمن محصص با عنوان «عقاب نابینــا» یکمیلیاردو ۲00میلیون، تابلو اردوگاه همایونی محمد غفاری )کمالالملک( با مبلغ یکمیلیاردو ١50میلیون و اثــر منوچهر یکتایی با مبلغ یکمیلیاردو صدمیلیون تومان جزء گرانترین آثار حراج هستند.

حراج که تمام شــد، علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشــاد، روی صحنــه رفــت و از دکتــر علیرضا ســمیعآذر برای برپایی این رویــداد فرهنگی- اقتصادی تقدیــر کــرد و از قول وزیر فرهنگ هم اعــام کرد از این اتفاق حمایت همهجانبهای خواهد شد. مرادخانی گفت کــه از حراج تهران دو اثر نفیس کمالالملک و نیز تابلو سیاه و سفید بهجت صدر را برای گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران خریداری کردهاند؛ بااینحال نگفت خرید یک اثر یکمیلیاردی از نقاشی غیرمعاصر )کمالالملک( برای موزهای با پسوند «معاصر» چه توجیهی دارد؟

«حراجهای هنری بر مبنــای تقاضا، بازارهای ثانویه ‪Secondary Market(‬ ) هستند. در یک بازار ثانویه باید در جســتوجوی کارهایی بود که نمیتوان به صورت عام آنهــا را در گالری یافت. اگر در یــک حراج اثری را یافتید که مشــابهش در گالری قابل تهیه است، به اصالت آن حراج شک کنید.

عنــوان گرانقیمتترین اثر هنری حراج هفتم تهران به نقاشی ســهراب سپهری رســید؛ اثری بدونعنوان از معروفترین مجموعه او، تنــه درختان در ابعاد ١30 در ١90 که در سال ١35١ خلق شده، به قیمت سهمیلیاردو صد میلیون تومان چکش خورد. این اثر اکنون گرانترین نقاشی ایران در سراسر تاریخ هنر ایران محسوب میشود. دومین رکورد این شب را یک مجسمه و یک مجسمهساز شهیر خلق کردند: مجسمه تکنسخهای شاعر و قفس برنزی از پرویز تناولی که در ســال ١387 آفریده شــده، دومیلیــاردو 500 میلیون تومان چکش خورد. نقاشــی تراژیکی از بهمــن محصص با عنوان «عقــاب نابینا» و نیز نقاشــی دیگری از سهراب ســپهری بهطور مشترک عنوان ســوم را به خود اختصاص دادند و هرکدامشــان یکمیلیاردو ۲00 میلیون تومان به فروش رسیدند.

نقاشــی ١35ســالهای از محمد غفــاری ملقب به کمالالملک با عنوان اردوگاه همایونی یکمیلیاردو ١50 میلیون تومان و نقاشی طبیعتگرایی از منوچهر یکتایی که در ســال ١34١ خلق شــد، یکمیلیاردو صد میلیون تومــان چکش خوردند تا جمع آثار میلیاردی این شــب خاطرهانگیز به شش اثر برسد.

در هفتمین حراج تهــران هفت اثر بالای نیممیلیارد چکش خوردند: دو اثر آینهکاری از منیر فرمانفرماییان و یک اثر از حسین زنده رودی هریک به قیمت 850 میلیون تومان چکش خوردند، نقاشی دیگری از منوچهر یکتایی 750 میلیون و دو اثر از دو اســتاد پیشکســوت محمود فرشچیان و ســیدمحمد احصایی هریک به قیمت 700 میلیون تومان و مجسمهای از بهمن محصص با عنوان «شخصیت» 500 میلیون تومان فروخته شدند.

نقاشی ســهلتی از آیدین آغداشلو با عنوان «معمای شــماره ‪440 ١6»‬ میلیــون تومــان، اثــری از کــوروش شیشهگران با عنوان «درون، بیرون» 430 میلیون تومان، نقاشــی از منصور قندریز 4۲0 میلیون تومان، سه تابلو از میرزا آقاامامی، حسین کاظمی و حسین زندهرودی هریک به قیمت 400 میلیون تومان، مجسمه هیچ روی صندلی پرویز تناولی 360 میلیون تومان، نقاشــیخط مواجی از نصــرالله افجهای 340 میلیون تومــان، دو اثر از زندهیاد پرویز کانتری و سیدمحمد احصایی هریک 300 میلیون تومان، مجسمه صدا و سکوت ژازه تباتبایی ۲80 میلیون تومان، نقاشــی ســیاه و ســفیدی از بهجت صدر که در سال ١350 خلق شده، ۲60 میلیون تومان، دو تابلو از دو اســتاد زندهیاد رضا مافی و مارکو گریگوریان هریک ۲50 میلیون تومان، اثــری از ناصر عصار ۲40 میلیون تومان، شش اثر از ابوالقاسم سعیدی، لیلی متیندفتری، سیراک ملکونیان، محســن وزیریمقدم، مســعود عربشاهی و عباس کیارســتمی هریک در رقم مشــابه ۲۲0 میلیون تومان و نقاشــی دنیای حســین محجوبی ۲00 میلیون تومان چکش خوردند.

در ایــن شــب ١9 اثــر دیگــر هــم توانســتند بالای صدمیلیون تومان به فروش برســند: ســه تابلو از آقابالا نقاشباشــی، اثری از مهدی ویشــکایی و نقاشــیای از مســعود عربشــاهی هرکدام ١90 میلیون تومان، دو اثر از غامحسین نامی و حســین خطایی هرکدامشان ١80 میلیــون تومان، دو اثر از جعفر روحبخش و ناصر عصار هریک ١70 میلیون تومان، اثری از رضا مافی ١60 میلیون تومان، چهار تابلو از منوچهر نیازی، کوروش شیشهگران، مهدی ویشکایی و اثر دیگری از بهجت صدر هریک ١50 میلیون تومان، مجســمهای از مشاســماعیل، اثری از هوشنگ پزشــکنیا و نقاشی از ژازه تباتبایی ١30 میلیون تومان، نقاشی از منوچهر معتبر ١١0 میلیون تومان و سه اثر از علیمحمد حیدریان، احمد اســفندیاری و حسین طاهرزادهبهزادتبریزی هریک صد میلیون تومان.

در هفتمیــن حراج تهران فقط ١7 اثر زیر صدمیلیون تومان چکش خوردند: نقاشــی ســیاوش کســرایی 95 میلیــون تومان، شــش اثــر عبدالرضا دریابیگــی، داود امدادیان، علیرضا اســپهبد، ناصر اویسی، حسین ارژنگی )میر مصور(، محمدعلی زاویه هرکدامشــان 90 میلیون تومان، نقاشــی از زندهیاد محمود جوادیپور 85میلیون تومان، نقاشــی از سونیا بالاســانیان 80 میلیون تومان، مجســمهای از زندهیاد مهدی ســحابی و اثر دیگری از احمــد اســفندیاری 75 میلیون تومان، اثــری از جعفر روحبخــش 70 میلیون تومــان، نگارگــری ایرانی اثری از مجید مهــرگان 60 میلیون تومان، نقاشــی از گارنیک درهاکوپیان 55 میلیون تومان، نقاشی از هادی هزاوهای 4۲ میلیون تومــان، اثری از علیاکبر صنعتی 40 میلیون تومان و اثری از حســین شیخ 36 میلیون تومان چکش خوردند.

در این حراج تابلویی از جواد رستمشیرازی با برآورد 50 میلیــون تومان ارائه شــد که به فروش نرســید. این تابلو، تنهــا تابلوی بهفروشنرفته ایــن دوره از حراجی تهران بود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.