«حميد صفت» از لامبورگينی پياده شد

Shargh - - هنر -

خواننــده پرطرفدار حوزه موســیقی رپ؛ نخســتین اجرای رســمی خــود را در نمایش «لامبورگینی» با هنرنمایی سیامک صفری و اشکان خطیبــی به صحنه تئاتر میبــرد. حمید صفت که چندسالی هســت قطعات و موزیکویدئوهایش در فضای مجازی بهشــدت مورد توجه است و با آثاری بــا مضامین عمدتــا اجتماعی مــورد اقبال عمومی قرار گرفته، در نخستین اجرای رسمی خود بهعنوان خواننده در نمایش «لامبورگینی» روی صحنه خواهد رفــت. «لامبورگینــی» جدیدترین نمایش ســیامک صفری و اشکان خطیبی اســت و این نمایش از ۲۲ تیرماه در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهد رفت و حمید صفت با همان شمایل همیشگی و در قالب یک خواننده رپ در این نمایش به اجرای اثری جدیــد خواهد پرداخت. این خواننده پیش از این نیز با اجرای آثاری چون چمران، هیهات، فیک، بخشش و... مورد توجه دوستداران موسیقی قرار گرفته بود و آثارش با توجه به محتوای سالم و تأثیرگذارش اقبال عمومی را بــه خود دیده بود. مجــوز فعالیتهای رسمی حمید صفت در حوزه موسیقی نیز در آخرین مراحل اداری خود قرار دارد و پس از اجرا در نمایش «لامبورگینی»، دور جدید فعالیتهای این خواننده در فضای رسمی آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.