خانواده شهيد بهشتی «هفت روز از تير شصت» را تأیيد کردند

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

خانــواده محترم شــهید بهشــتی جمعهشــب ١٦ تیــر، در تــالار ســایه مجموعــه تئاتر شــهر به تماشــای نمایش «هفــت روز از تیر شــصت» نشســتند و آن را تأیید کردند. به گزارش روابطعمومــی مجموعه تئاتر شــهر، دکتر علیرضا بهشــتی پس از پایان نمایش، ضمــن تقدیر از گروه نمایشی گفت: روایت این نمایش در بهتصویرکشیدن رویداد و ماجرای انفجار حزب جمهوری اســامی، کامــا منطبق با جزئیــات این واقعه بود. بســیاری از گروههــا ازجمله منافقین که در آن زمان بســیار منتقد پدر من بودند و دشــمنی آشــکاری داشتند، بعــد از بمبگــذاری هفتــم تیر، متنبه و پشــیمان شدند. وی افزود: مهمترین فایده مرور تاریخ و زنده نگهداشــتن این حــوادث در آثار هنــری، جلوگیری از تکرار اشــتباهات گذشته اســت و ما را نسبت به گذشــته و حــال آگاه میکند که بســیاری از آنها به خاطر جو و فضای حاکم بــر آن دوران اتفاق افتاده اســت. علیرضا بهشتی در پایان گفت: گذشته چراغ راه آینده برای همه اســت. محبوبهسادات بهشتی، کوچکترین دختر شهید بهشتی، نیز بعد از تماشای این اثر نمایشی گفت: من در زمان شهادت پدر هفت سال بیشتر نداشــتم و حوادث آن دوران را بهخاطر نــدارم و تنها تصویــر ذهنی من از آن ایــام، مربوط بــه روایتهایی از پدر و اتفاقات آن روزهاســت که دیگران برای من تعریف کردهاند و نمایش شــما نیز به من برای درک بهتر این مفهوم کمک بسیاری کرد. نمایش «هفت روز از تیر شــصت»، به نویســندگی کامران شــهایی، کارگردانی محمد لارتی و کامران شــهایی و بازی رامین سیاردشــتی، فرزین محدث، مژگان خالقی، فرهاد تفرشی، احمد جعفری، هدیه رضایــی و مرضیه بدرقه، هر روز ســاعت ۲0:30 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.