دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کيارس

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

بردیــا کیــارس، نوازنــده ویلن و رهبر ارکســتر، رهبر میهمــان ارکســتر تئاتر دولتی جمهوريآذربایجــان میشــود. ایــن دعــوت از ســوی «علی قســمت لالایف»، رئیس تئاتر دولتی جمهوريآذربایجان، صورت گرفته و قرار است بردیا کیارس دو اپرای «مشهدی عباد» و «آرشین مالالان» را به همراه این ارکستر اجرا کند. این کنسرت در قالب یکی از اجراهای جشنواره «اوزیر حاجی بیکاف» در تاریخ ۲3 و ۲4 ســپتامبر روی صحنه خواهد رفت. بردیا کیارس دربــاره این همــکاری گفت: «چندی پیش به دلیل برخی مذاکرات موسیقایی به باکو سفر کردم و دعوت آنها را برای رهبری ارکستر تئاتر دولتی جمهوريآذربایجان پذیرفتم. در این ســفر همچنین بهواسطه علی قسمت لالایف توانستم دیداری با وزیر فرهنگ جمهوريآذربایجان داشته باشم». او درباره موســیقی جمهوريآذربایجان گفت: «من همواره عاقه زیــادی بــه موســیقی جمهوريآذربایجان آذربایجان داشتم و به سبب آشنایی پدرم با فرهنگ این کشــور، ارتباطم را با جهان موسیقایی این نقطه از دنیا حفظ کردم و امروز خوشــحالم که در یکی از بزرگترین جشنوارههای جمهوريآذربایجان شرکت میکنم. هرچند من آذریزبان نیســتم، اما موسیقی آذری را بهخوبــی درک میکنم و میخواهم در این اجرا ثابت کنم که موســیقی میتواند زبان مشترک بین مردم باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.