سيروس پرهام و هوشنگ گلمکانی در موزه هنرهای معاصر تهران

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

همزمان با برگزاری نمایشگاه «پرویز تناولی و شــیرهای ایران»، ســخنرانی ســیروس پرهــام و هوشــنگ گلمکانــی همراه بــا نمایش فیلم نقطه و شــیر، روز دوشــنبه، ١9 تیر، ساعت پنــج بعدازظهر در موزه هنرهــای معاصر تهران برگزار میشــود. به گــزارش روابطعمومی موزه هنرهای معاصر تهران؛ نخستین جلسه سخنرانی در ارتباط با نمایشــگاه پرویز تناولی روز دوشــنبه، ١9 تیر ســاعت پنج بعدازظهر با حضور ســیروس پرهام؛ نویســنده، مترجم و ناشر با موضوع «پرویز تناولی و فرهنگ مردم» همــراه با نگاهی به هنر مجموعــهداری برگزار میشــود. همچنین فیلم مســتند «نقطه و شیر» ساخته ســروناز علمبیگی و تهیهکنندگــی گالــری١0 به نمایــش درخواهد آمد. ایــن فیلم 30 دقیقــهای برای نخســتینبار در آییــن گشــایش نمایشــگاه «پرویــز تناولــی و شــیرهای ایران» به نمایش درآمد و با اســتقبال روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.