امضای قرارداد جديد بين نوکيا و شائومی

Shargh - - آيتي -

پــس از ورود جــدی شــرکتهایی ماننــد سامســونگ و اپل به دنیــای موبایل و اســتقبال کاربران از پلتفرمهای اندروید و iOS، نوکیا کمکم سهم خود را از بازار تلفنهای همراه از دست داد. اما این شــرکت – با وجود فراز و فرودهای فراوان – هنوز هم پابرجاست. شــاید یکی از دلایل بقای نوکیا را بتوان به پتنتهای ثبتشده این شرکت و حق امتیازی که از این پتنتها به دســت میآورد، نســبت داد. عمده پتنتهای نوکیا زمانی به ثبت رســیدند که این برند بر دنیای موبایل فرمانروایی میکــرد )90 درصــد از ایــن پتنتهــا مربوط به تجهیزات شبکه مخابرات است(. پتنتهای نوکیا میتوانــد برای شــرکتهایی که قصد گســترش جهانی کســبوکار خود در بــازار موبایل را دارند، بســیار کلیدی باشد. به نظر میرســد یکی از این شرکتها، شائومی باشد.

نوکیــا در وبســایت اصلی خــود از امضای یــک تفاهمنامه همــکاری در کســبوکار و یک تفاهمنامــه چندســاله پتنت بــا شــائومی خبر داد. بــه موجــب ایــن قرارداد، نوکیا و شائومی بدون هیچ منــع قانونی میتواننــد از پتنتهــای یکدیگــر اســتفاده کنند که ایــن امر به توســعه محصولات جدید از سوي هر دو شــرکت کمک میکند. گفتنی است هر دو شــرکت این امکان را خواهند داشــت تا برای آن دســته از پتنتهای یکدیگر که در اصطلاح «پتنت ضــروری » ‪essential patent(‬ ) نامیده میشــوند، مجوز صادر کنند. منظــور از پتنت ضروری، پتنتی اســت که یک محصــول، تنها به موجــب آن، با اســتانداردهای صنعتــی مطابقت پیــدا میکند. همچنین، طبق بخشــی از قرارداد، شائومی برخی داراییهای پتنتی نوکیا را نیز به دســت آورد. البته جزئیات مالی این قرارداد، هنوز اعلام نشده است. نوکیا که توان تولید تجهیزات زیرساختی شبکهای با ویژگیهای یادشــده را دارد، طبــق این قرارداد متعهد شــده که چنین تجهیزاتی را برای شائومی فراهم کند. برخی از پروژهها مثل ارتباطبرقرارکردن بین مراکــز داده، مســیریابی پروتــکل اینترنت بر مبنای (پروسســور شــبکهای که به تازگی از FP4 ســوي نوکیا معرفی شــده( و راهکارهای ساخت مراکز داده، نیازمند شــبکه انتقال نوری هســتند. بنابراین نوکیا و شــائومی قصد دارند برای تحقق پروژههای مذکور، روی راهکارهــای انتقال نوری کار کننــد. ناگفتــه نمانــد هــر دو شــرکت برای همکاریهای بیشــتر در زمینههایی مانند اینترنت اشــیا، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش مصنوعــی نیز اعــلام آمادگی کردهانــد. نوکیا در زمینــه اعطای امتیاز پتنتهایش، با شــرکتهای مطرحی مانند اپل و سامســونگ قرارداد دارد، اما توافق اخیر با شائومی، نخستین توافق پتنتی نوکیا با یک ســازنده موبایل چینی محســوب میشود. البته به اعتقــاد برخی کارشناســان، این قرارداد عایدی چندانی برای نوکیا نخواهد داشت. پس از تأسیس در سال 2010، شائومی فصل به فصل به سرعت پیشــرفت کرد و به یکی از غولهای بازار موبایل چین تبدیل شــد. اما چندی اســت ظهور شرکتهایی مثل Oppo و Vivo، جایگاه شائومی را به خطر انداخته، بنابراین این شــرکت به دنبال آن است که کسبوکار خود را به بازارهای خارج از چین گســترش دهد که در ایــن میان، بازار هند روی خوشــی به شائومی نشان داده است. انتظار مــیرود پتنتهای نوکیا به گسترش نفوذ شائومی در دنیــا کمک کنــد. به گفته یکی از سخنگوهای این شــرکت، قــرارداد با نوکیا در گسترش جهانی شــائومی مؤثر است، اما این به آن معنی نیســت کــه شــرکت روی یــک بازار خاص متمرکز باشــد. این شرکت – که تولید محصولاتی نظیر اسمارتفون، تلویزیون و دستگاه تهویه متبوع را در کارنامــه خود دارد – به دنبال آن اســت که تنــوع محصولات خــود را افزایش دهد. به گــزارش وبســایت نوکیــا، همزمان با انتشار این خبر، شایعاتی نیز شنیده میشود مبنی بــر اینکه نوکیــا قصد دارد در اســمارتفونهای میــانردهخودازچیپســت ،محصول ‪Surge S1‬ شائومی، استفاده کند. هنوز مشخص نیست که آیا گوشــیهای مجهز به این تراشه، مخصوص بازار چین هستند یا در سراسر دنیا به فروش میرسند. همچنیــننمیدانیــم چگونــهازپس ‪Surge S1‬ شبکههای جهانی LTE بر میآید، اما با اطمینان میتوان گفــت که به دلیل جزئیــات فراوانی که در گزینش یک اســمارتفون برای بازار آمریکای شمالی دخیل اســت، این گوشیها با اپراتورهای ایــالات متحــده کار نخواهند کرد. گفتنی اســت، چیپســتهشتهســتهای ،نخستین ‪Surge S1‬ پروسسور شائومی است که حدود چهار ماه پیش معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.