دریافت مبلغ پيامك قانونی است

Shargh - - آيتي -

خانــه ملت:

به گفتــه رئیس دیوان محاســبات کشور، توقف دریافت 10ریالی از پیامک برای واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه پیشبینی شده، تخلف اســت. عادل آذر با اشــاره به انتشار اخباری مبنی بر اضافه دریافت 10ریالی پیامک و بررســی آن در دیوان محاســبات، گفت: «از آنجا که این اقدام در قانون بودجــه ردیف درآمــدی دارد، بنابراین دیوان محاســبات اصرار به اجرای این حکــم قانونی دارد و ایــن مبلغ باید حتما دریافت شــود». او ادامه داد: «اختــلاف نظری دربــاره دریافت یــا دریافتنکردن این مبلغ 10 ریالــی از پیامک وجود دارد؛ گویا برخی نهادهــای دیگر اظهــار کردهاند که چــون احکام و ردیفهای هزینهای این درآمد مشــخص نبوده، این دریافت 10ریالی باید متوقف شود». او افزود: «دیوان محاســبات بودجه را دو بخش دیده و حکم درآمد و هزینه را جدا میبیند. بر اســاس برخی شــنیدهها، دریافت این مبلغ متوقف شــده که به هیچوجه نباید متوقف شــود و اگر ایــن اتفاق بیفتــد، از نظر دیوان محاســبات تخلف رخ داده است». او بیان کرد: «اگر هزینهای برای ایــن بخش تعریف نشــده، بهعنوان درآمدهــای دولت محســوب میشــود و نمیتوان درآمد دولت را به این دلیل که هزینه آن مشــخص نشــده، متوقف کــرد». به گفته او، بر اســاس قانون بایــد قانون بودجه اجــرا شــود و در غیراینصورت تخلــف محســوب میشــود. احکام دائمی کشــور میگوید آنچه در قانون بودجه مشخص شده، حکم قطعی اســت، حال میتوان در برابر آن ردیف هزینه پیشبینی کرد یا پیشبینی نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.