آزمایش هکری عليه تأسيسات هستهای برلينگتون

Shargh - - آيتي -

خبرآنلاین:

هکرها دســت به آزمایش موســوم به ‪Penetration testing‬ علیه تأسیســات هستهای «ولــف کریک» در کانــزاس آمریــکا زدهاند. گزارش جدید وزارت امنیت داخلی آمریکا و افبیآی نشان میدهد از ماه می به این ســو، تأسیســات هستهای و برخی کارخانههــای آمریکا مــورد حمله هکرها به صــورت ‪penetration test‬ قرار گرفته اســت که مهمترین آن تلاش ناموفق علیه تأسیسات هستهای در برلینگتون کانزاس بوده است. ظاهرا سیستمهای رایانهای شرکت ‪Wolf Creek Nuclear Operating‬ Corporation، مســئول عملیات تولید ســوخت در تأسیسات هســتهای نزدیک برلینگتون، هدف اصلی هکرها بوده اســت و مقامات ســطح دوم هشــدار را پــس از این حادثه تعریــف کردهاند. بحث درباره سرقت اطلاعات حساس صنعتی از سایر کمپانیهای مدنظر هکرها منتشــر نشــده؛ اما تست هکری روی سیستمهای عملیات شرکتهای قربانی انجام گرفته است. ممکن است به گفته کارشناسان، هکرها برای حمــلات آینده، نقشــهها و اطلاعات حســاس را به دست آورده باشند؛ اما مقامات حکومتی از تأیید این موضوع خــودداری کردهاند. جان کلی، ســخنگوی سازمان انرژی هســتهای آمریکا و مسئول 99 درصد انرژی تولیدی از کارخانههای هستهای در این کشور، میگوید هیچ هشــدار حمله سایبری گزارش نشده و امنیت عمومی به خطر نیفتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.