نشت اطلاعات 3 ميليون کاربر یک سایت آمریکایی

Shargh - - آيتي -

فــارس:

اســامی، نشــانیها و ســایر اطلاعات علاقهمندان به کشــتیکج از ســایت WWE نشــت کــرده و در فضای مجازی منتشــر شــده اســت. بر اســاس گزارش پیســیمگ، اطلاعات یادشده روی یک سرور حفاظتنشــده متعلق به شرکت آمازون ذخیره شــده بود و به طور عادی، در قالب فایلهای متنی ذخیرهسازی شده بود. بررسیها نشان میدهد اطلاعات حدود ســه میلیون نفر به همین شــیوه در اینترنت در دسترس قرار گرفته است. این اطلاعات را همه افرادی که تمایل به مشاهده آنها داشته باشند، میتوانند مشــاهده کنند و انتقال دهند. اولینبار یک محقق امنیتی به نام باب دیانچکو به این موضوع پی برد. به گفته او، دادههای یادشده روی دو پایگاه داده متفاوت ذخیره شده بودند؛ در یکی از آنها، اطلاعات محل سکونت و آدرسهای ایمیل، تاریخ تولد افراد، سن و مشــخصات فرزندان اعضا در دسترس بوده و در دیگری، دادههایی مانند شــماره تلفن و اســامی اعضای ســایت یادشــده در اروپا ذخیره شــده بود. مدیران سایت WWE خبر یادشــده را تأیید کردهاند و میگویند پایگاه داده گفتهشده از سرورهای آمازون حذف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.