حذف بیدليل حسابهای کاربری اینستاگرام

Shargh - - آيتي -

مهــر:

اختلالــی در اینســتاگرام ســبب شــده حســابهای کاربری افراد بــدون هیچ دلیلی حذف شــوند. بر اســاس گــزارش دیليمیــل، اختلالی در سیستم اینستاگرام باعث شــده حسابهای کاربری افراد در سراسر جهان بدون هیچ دلیلی حذف شوند. کاربران با پیام «مشــکل» در صفحه اینستاگرام خود روبهرو میشــوند. در این پیام نوشــته شده: حساب کاربری شــما به دلیل نقض قوانین ما غیرفعال شده است. اینستاگرام اعلام کرده مشغول حل این مشکل در ســریعترین زمان ممکن است. این درحالی است که برخی افراد در توییتر نیز به مشــکل اینســتاگرام اشاره کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.