در ساحت فرشتگان کوچک بیتقصیر

Shargh - - جامعه - سیدحسین مهرآوران*

پرده اول

یک ماه از تابســتان گذشــته و ســومین کودک غرقشــده را بــه اورژانس بیمارســتان آوردهاند. راجعبه یکــی از شــهرهای شــمالی نمیگویم؛ اشــتباه نکنید. شــهری کوچک و مرزی در استان سیستانوبلوچســتان. برخلاف خشکســالیهای اخیر در منطقه سیســتان و آســیب انکارنشــدني آن بر کشــاورزی و معیشت ســاکنین، بارشهای بیشتری نســبت به سالهای گذشته را در ماههای پیشین شــاهد بودهایم و زمینهای عمدتا خشک کشاورزی دیگربار پوششی ســبز را بر تن کردهاند. هیجانِ نــگاه این مردم و تلاش بیپایانشــان در گرمای توانفرســای تابستان برایم ستودنی است. نتیجه ایــن بارشها نهرهای کوچکی اســت که دوباره جان گرفتهاند و از آبشــخور آن دشــتها سیراب ميشــوند. این فرصت همچنین تهدیدی اســت برای کــودکان خردســال پرورشیافته در مناطقــی کم بهــره از آب و آبادانــی که بیبهانه تن بــه آب میزنند و خود را رهــا میکنند. آری! سومین کودک غرقشده را به اورژانس بیمارستان آوردهانــد؛ بــدون علائــم حیاتــی. همکارانم به همراه متخصص بیهوشی، عملیات احیا را آغاز کردهاند؛ اما من توان آن را ندارم با نگاه این کودک روبهرو شوم.

این ســاحت )حضور بر بالین فرشتگان کوچکِ معصوم و بیرمق( برای من ســاحتی اســت که قلبم را تــا نخســتین روزهای زندگــی کوچک و بغضــی بیامــان لحظههایم را ســختتر از هر لحظه میکند. کودک به تلاش همکاران پزشــکِ اطفال، بیهوشــی و تیم احیا باز میگردد و براي ادامه درمــان به مرکزی با امکانات بیشــتر اعزام میشود. با خود میاندیشــم ای کاش بهار زیبا و ســبزش مانند زمینهای سبز اما رو به خشکیزده این مردم پژمرده نشود.

پرده دوم

چهار ســال و شــش ماهه اســت و در واحد مراقبتهای ویژه جراحی بســتری اســت. عمل جراحی برداشــت توده ریوی را پشت سر گذاشته اســت و درحالیکه رنگپریده و نگران است، نگاه مادرش را دنبال میکنــد و با محرکهای کوچک خارجی حتي، اشــک در چشمانش حلقه میزند. به ســوی امیر مــیروم؛ پیشــانیاش را به آرامی نوازش میکنم و کمی بــا او صحبت میکنم. دو سال و ســه ماهه بوده اســت که با توده شکمی و تومور ویلمز عمــل جراحی را تحمل کرده و به دنبال آن شیمی درمانی شده. برای چند ماه بدون علامــت بوده اســت تا آنکه بروز علائم تنفســی، تشــخیص متاســتاز ریوی را به دنبال داشــته و با توجه به شــرایط عمومی کاندیداي عمل جراحی شــده اســت. از او فاصله میگیرم اما نمیتوانم از ایــن کودک چشــم بردارم. به فرشــتگان پاک و کوچکی میاندیشــم که لحظاتی تلخ و ســخت را هــر روزه تجربه میکنند و مســئولیتی که من/ مــا برای بهبــود شــرایط جســمی و عاطفی این کودکان برعهده داریم. مبتلایانِ کوچکِ بیتقصیر ســرزمینمان را از هــر آنچه میتوانیــم بیبهره نکنیم...

*متخصص داخلی، فلوشیپ ریه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.