صدور یکماهه کارت ملي هوشمند

Shargh - - جامعه -

شرق:سيفالله ابوترابي، ســخنگوي سازمان ثبت احوال، در نشســت خبري سازمان ثبت احوال کشور درباره صدور کارتهاي هوشمند ملي اظهار کرد: اين کارت بهعنوان کليد ورود بــه دولت الکترونيک محســوب ميشــود و تاکنون بيــش از 24 ميليون نفــر از جمعيت کشور کارت هوشمند ملي را دريافت کردهاند. کارتهاي ملي هوشــمند فعلي صادرشــده تا ســال 89، تنها تا پايان ســال اعتبار دارد و افراد براي دريافت کارت ملي هوشــمند بايد اقدام کنند. وي اضافه کــرد: کارتهاي ملي قديمي تا پايان ســال 96 اعتبار دارد. براساس آخرين تمديد کارت براي شــهروندان از سوي هيئت وزيران پايان ســال 96 بهعنوان آخرين زمان اعتبار اين کارتها تعيين شــده اســت و از آغــاز ســال 97 اين کارتهــا فاقد اعتبار خواهد بــود؛ بنابراين تأکيــد ميکنم افرادي که تاريخ صدور کارت آنها از ســال 80 تا 89 اســت، از آغاز سال آينده کارتهاي ملي آنها فاقد اعتبار اســت و براي اينکه اين عزيزان در مجامع اداري با مشــکل مواجه نشــوند، بايد کارت هوشــمند خــود را دريافــت کنند. وي درباره محلهاي مراجعه براي انجام کارهاي ثبتنــام کارت هوشــمند ملي گفــت: دفاتر پيشخوان، پســت و ثبت احوال براي خدمت به عزيزان آماده هستند و افراد با مراجعه به اين دفاتر ميتوانند براي دريافت کارت اقدام کنند. ســخنگوي ســازمان ثبت احوال کشور درباره زمان صدور کارت هوشــمند گفت: در گذشته زمان صدور طولاني بود و مردم از اين بابت نگراني داشــتند؛ ولــي حالا ثبت احوال به ســمتي رفته که کارتهاي هوشــمند بين 15 روز تــا يک ماه پس از درخواســت صادر ميشــوند. ابوترابي درباره هزينه صدور کارت هوشــمند ملي نيز عنوان کرد: حداکثر رقمي کــه از زمان ثبتنام تا تحويل کارت از ســوي مردم بايد پرداخت شود، 31 هزار تومان است. 9 هزار تومان از اين مبلغ در زمان درخواست و تکميــل ثبتنام دريافت ميشــود که البته ايــن رقم در جاهــاي مختلــف از هفت تا 9 هزار تومان متغير است. دو هزار تومان نيز در زمان تحويل کارت دريافت ميشود. همچنين براســاس مصوبه مجلس 20 هزار تومان هم براي واريز به خزانه دولت تعيين شده است. بنابرايــن دريافت هر رقمي خــارج از اين 31 هزار تومان خلاف اســت و در صورت تخلف مراجعــان ميتوانند آن را با کد و آدرس دفتر مد نظر اعلام کنند تا رسيدگي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.