رحمتالله حافظنی در ه آخکریوننتشاسهتبا آخبرمیددمرسنانهه هاادرسشرتیحعتغفییار دکارددخودمدر شورای چهارم:

Shargh - - جامعه -

شرق: در چشــم بههمزدنی، کمتر از دو ماهِ باقی مانده از عمر شــورای چهارم شــهر تهران هم تمام میشود و منتخبــان جديد جايگزين میشــوند و اين دو ســؤال همچنــان در اذهان عمومی اســت که اعضــای دوره چهارم چقدر عملکردشان مثبت و سازنده بود و اعضای دوره پنجم چقدر میتوانند مؤثر باشند؟ دراينميان يکی از ســؤالات ديگر اين اســت که برای برخی از اعضا که کاربردها و عملکردی متفاوت در دوره چهارم داشــتند، جايگزينــی وجــود دارد؟ رحمتالله حافظــی، رئيس کميســيون ســلامت محيطزيســت و خدمات شهری شورای شــهر تهران، به دليل تلاشی که بارها بهتنهايی برای بيان آنچه درست و به نفع مردم میدانست، مورد اعتراض و غضب از بيرون شورا و حتی از سوی همکاران خود در داخل شــورا قــرار گرفت. عملکــرد او حداقل درباره مهمترين وظيفه شورايی يعنی نظارت بر عملکرد شهرداری تهران، عملکردی قابل قبول است و میتوان گفت جای او حداقل از اين باب در شــورای پنجم خالی است و بايد ديد اعضای دوره جديد، میتوانند اين وجه مهم عضو شــورا بودن را بيش از دوره چهارم ملموس کنند!

حافظی در آخرين نشست رسمی خود با خبرنگاران، توضيحاتــی را ارائه کرد کــه برخی از آنهــا مربوط به حواشــی چنــد روز گذشــته و ادامه عــدم همکاری و کارشکنی شهرداری تهران است.

او در مــورد درگيــری لفظی کــه در پايان جلســه سهشنبه هفته گذشته، با مديران مترو و معاون شهردار پيش آمــده بود، گفت، اين موضــوع کاملا تخصصی و فنــی و بهدور از مجادله بــود و ادامه داد: اطلاعات من حاکــی از عدم ايمنی در خط هفت مترو تهران بود و به همين دليل درخواســت بازديدی را به همراه کميسيون تخصصی )عمــران و حملونقل( شــورا ارائه کردم و حتی زمان آن را نيز تعيين کردم و قرار شد به بنده اطلاع داده شــود، با وجود اين درخواســت، ساعت 45 دقيقه بامداد صبح شــنبه )هفته گذشــته( به يکی از اعضای شورا پيامک زدم و موضوع را پيگيری کردم. بعد متوجه شــدم اين بازديد بدون حضور اينجانب صورت گرفته و اعلام شده در ساعات پايانی وقت اداری روز چهارشنبه در مکاتبهای اين بازديد به دفتر من اعلام شــده اســت. او با اشــاره به گزارش بازديدی که دو عضو ديگر شــورا داشــتهاند، گفت: اين دو عضو اعــلام کردند خط هفت امن اســت؛ اما من اين موضوع را قبول نداشتم و طبق گزارشــی که 21 خرداد ماه امسال تهيه شده و به دستم رسيده بود خط هفت متروی تهران امن نيست. دغدغه اصلی من درباره اين خط اين است که بايستی هواکش تونلهــای ميانی اين خط بيش از 80 درصد پيشــرفت فيزيکی داشته باشد، اما تنها 14 درصد پيشرفت فيزيکی دارند. همچنين ايستگاههای ميانی، پلههای فرار ندارد و اين نگرانی وجود دارد که با توجه به اينکه در بخشی از خط هفت فاصله دو ايستگاه فعال هفت کيلومتر است در صورت رخداد هر حادثهای مسافران چه بايد بکنند؟

او میگويد، سؤال پرســيدن حق هر نماينده است و بايد پاسخ اين سؤالات داده شود و نيازی به پرخاشگری و توهين نيســت. او افزود: دربــاره چنين موضوعاتی با کسی مجادله ندارم و میتوان ابتدا نقشه هواکشهای اين خــط را مطالعــه کرد و بعــد از آنهــا بازديد کرد. توهيــن به نماينده مردم توهين بــه مردم و جمهوريت نظام اســت، اما رفتارهايی ديده میشــود که از اصول دموکراسی بهدور است.

او در ادامــه ايــن توضيحــات و عدم پاســخگويی شــهرداری تهران در موضوعات مختلــف، به موضوع واگذاری و اجاره ســولههای مديريت بحران شهر تهران به ارگانهای مختلف، ازجمله چنــد برنامه تلويزيونی اشــاره کرد و گفت: بررسیهای ميدانی صورت گرفته و برايناساس، تغيير کاربری سولههای مديريت بحران به انباری و فضای اداری شهرداری تهران و بخشی هم به ســازمانهای خارج از مجموعه شهرداری، محرز شده است. اين موضوع در قالب تذکر بارها به شهردار تهران اعلام شد، اما تاکنون پاسخی به شورا واصل نشده است.

رئيس کميسيون ســلامت، محيط زيست و خدمات شهری شورای شهر تهران، بر اين نکته تأکيد دارد که به دليل نبود عزم جدی، برای حل مشکلات و مفسدههايی که در شــهرداری اعلام میشود، بســياری از تخلفات و انحرافات به شهروندان هم منتقل شده است.

او گفت: در طول چهار سال گذشته، مطالبی مطرح شــد که برخی از آنهــا به مذاق عدهای خــوش نيامد، مواردی را که کمتر مطرح میشــد و مورد غفلت واقع شــده بود، گفتيم و اقدامات انجام شده در اين مدت در چارچوب انجام وظايــف نمايندگی و با رعايت صرفه و صلاح مردم بود.

او تأکيد دارد که نماينده مردم، بايد ريسکپذير باشد، حتــی اگر به دادگاه احضار شــود و افــزود: از مجلس شــورای اســلامی انتظار داريم بهعنوان حاکميت ملی برای صيانــت از حقوق نمايندگی و بــرای اينکه عضو شــورا بتواند کارکرد قانونی خــود، بهخصوص کارکرد نظارتــیاش را به نحوه احســن انجام دهــد موضوع مصونيت اعضای شورا برای دوره عضويت و نمايندگی مــردم را تضمين کند. اين مصونيت يکــی از ضروريات برای شفافسازی و مقابله با فساد اداری در هر سطحی از ســاختار اجرائی اســت و انتظار داريم اين مســئله را منتخبان دور پنجم شــورای شــهر تهران پيگيری کنند. او در همين رابطه به دســت بسته اعضای شورای شهر تهران برای عزل و استيضاح شهردار تهران اشاره کرد و گفت: درباره اين موضوع اشکال حقوقی وجود دارد، زيرا انتخاب و انتصاب شهردار با نصف به اضافه يک صورت میگيــرد، اما عزل آن به آرای دوســوم اعضا نياز دارد و اميدواريم منتخبان شــورای شهر تهران در دور بعد اين موضوع را پيگيری و مطالبه کنند.

حافظی از اتفاقات ســال دوم شورای چهارم و تغيير رويکــردی که در عملکرد خود بهعنــوان يک اصولگرا در ارتباط با ســاير اعضای اصولگرا و شــهرداری تهران داشــت، روايتی داشــت و گفت: در ســال دوم متوجه شــدم که عزمی برای حل مشــکلات و مفسدههايی که در شــهرداری اعلام میشود وجود ندارد. در اين فضا يا بايد کوتاه میآمدم و چشم میبستم و پاسخگوی مردم نمیشــدم که اين روند در توانم نبود و با ســوگندی که ياد کرده بودم مغايرت داشــت يا بايد اســتعفا میدادم که اين کار هم بیاحترامی به رأی مردم تلقی میشــد. او میگويــد در اين ميان راه ســوم علنیکــردن و اعلام تخلفات و انحرافات به شــهروندان بود که مسير سوم انتخاب شد و در اين راه از ظرفيت شبکههای اجتماعی استفاده کردم. واقعيت اين است که اگر امکان اين وجود داشت که با گفتوگو و تعامل مانع از تخلف شد، حتما اين کار را میکردم، اما وقتی فضا بســته است، چارهای جز اين نبود.

او کــه همــواره خــود را از مســائل سياســی و جناحبندیها دور نگه داشــته است، تأکيد کرد که نگاه سياسی به مسائل شــهری ندارد و در اين سالها بدون هيچ پشتوانه سياسی و هيچ وابستگی جناحی کار کرده اســت و در توضيح بيشــتر گفت: در روزهای نخســت حافظی را پايدارچی میدانستند، اما وقتی از نمايندگان اين حزب خواســتند که مانع کار من شوند مشخص شد ارتباطــی با اين حزب نــدارم و در اين مدت بر اســاس سوگندم، صرفه و صلاح مردم را ملاک قرار دادهام.

او تأکيد دارد که شــخصا مشــکلی با شهردار تهران ندارد و قبل از آمدن به شــورا هم ديداری با او نداشــته است. او افزود: در اين مدت نيز تنها يکبار به دفتر ايشان رفتم، آنهم در زمان رياست آقای مسجدجامعی بود که برای جلسهای دعوت شدم و تاکنون هرآنچه دنبال شده از منظر نمايندگی بوده است.

حافظــی بــا اشــاره بــه بنــد 20 مــاده 55 قانون شــهرداریها افزود: صنايع و مشــاغل آلاينده و مزاحم با اســتناد به ايــن بند قانونی قابل پيگيری اســت که تا قبــل از دور چهارم به آن توجهی نشــده اســت، اما با پيگيریهای صورتگرفته موفق شديم فعاليت کارخانه ايرفو، روغن نباتی قو و معادن شن و ماسه پس از صدور 20 روز از حکــم تعطيلی آن پلمب شــد. بند 20 مقوله زيســتمحيطی اســت که با ســلامت و محيطزيست شــهروندان و شهر ارتباط دارد و تنها صدور رأی ازسوي شعبه مربوطه به اســتناد به بند 20 کافی نيست و بايد پيگيری نيز انجام شــود. حافظی درباره ميزان موفقيت عملکرد کميســيون سلامت، محيطزيســت و خدمات شهری نيز اعلام کرد: آيندگان دراينباره نظر خواهند داد و اگر در اين مسير قصوری احتمالی صورت گرفته است، از مردم پوزش میطلبيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.