آخرين روند پرداخت مطالبات «حقالتدريسيها »

Shargh - - جامعه -

شــرق:

رئيس امور آموزشوپرورش ســازمان برنامــه و بودجه آخرين رونــد پرداخت مطالبات فرهنگيــان را تشــريح کــرد و گفــت: از معوقات حقالتدريســيها تنها سه ماه باقي مانده است که بايد تأمين اعتبار کنيم. علــي الهيارترکمن، درباره آخريــن وضعيت پرداخــت مطالبــات فرهنگيان گفــت: از بهمــن ســال 95 موضــوع مطالبات و معوقــات فرهنگيان به طور جديتــر مورد توجه قرار گرفت. وي افزود: آموزشوپرورش فهرســتي از مطالباتــي را کــه بــه افراد حقيقــي و حقوقي داشــت، در اختيار ما قــرار داد که براســاس آن، ميزان مجمــوع مطالبات 11 هــزار ميليارد تومان بود. رئيس امور آموزشوپرورش ســازمان برنامه و بودجــه با بيــان اينکه نحوه تأميــن اعتبار مورد نياز بــراي پرداخــت مطالبات را بررســي کرديم، عنوان کــرد: از اين ميزان توانســتيم 65 درصد از اعتبار مورد نياز براي پرداخت مطالبات اشــخاص حقوقــي يعني آنچــه را در قالب اجــراي قوانين بايد به فرهنگيان پرداخت ميشــد و همچنين 35 درصد مطالبات اشــخاص حقيقي را تسويه کنيم. الهيار افزود: تاکنون 10هــزارو 750 ميليارد تومان از معوقــات آموزشوپرورش تأمين اعتبار شــده و تنها دو مورد باقي مانده است که به حقالتدريس معلمان شــاغل و حقالزحمه امتحانات نهايي باز ميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.