بخشش اضافهخدمت سربازان حين خدمت

Shargh - - جامعه -

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا، از بخشش اضافه خدمت ســنواتي و انضباطي سربازان حين خدمت خبر داد. سردار بهرام نوروزي اظهار کرد: با موافقت مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و به مناسبت عيد سعيد فطر، اضافه خدمت سنواتي و انضباطي همه کارکنــان وظيفه حين خدمت و همچنين مشــمولان غايبي که تا 22 بهمن ســال 96 براي اعــزام به خدمت خــود را معرفي کنند و به خدمت ســربازي اعزام شــوند، به طور کامل بخشــيده خواهد شــد.وي افزود: ملاک بخشش اضافهخدمت، ثبت درخواســت اعزام به خدمت تا تاريخ 22 بهمن سال 96 است و در صورت ثبت درخواست بايد در تاريخ مشخصشده به خدمت اعزام شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.