مقتیعمجای ددبسیترب ککردل

Shargh - - ورزش -

شرق:فدراســیون فوتبال روز گذشته یکی از بحرانیترین روزهای خود را پشــت سر گذاشــت، بحرانی که حتی صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی 201۸ روســیه و صعود خیرهکننده در ردهبندی فیفا را هم تحت تأثیر قرار دارد.

همانطورکه پیشبینی میشد پس از درگیری شدید لفظی کارلوس کیروش، ســرمربی تیــم ملی، با علیرضا اســدی، دبیر کل فدراســیون فوتبال، اسدی از سمت خود کنار رفت. این خبر را دیروز صبح فدراسیون فوتبــال اعلام کرد، یک روز پس از اینکه کیروش، اســدی را «جادوگری بیاستفاده» خواند، اسدی هم با حمله به سرمربی تیم ملی عنوان کرد که کیروش فرهنگی پایین دارد.

روز گذشته اســدی جای خود را به محمدرضا ســاکت داد؛ تغییری که بحران بزرگــی برای تاج ایجاد کرد. دیروز حمــلات زیادی به رئیس فدراســیون شد. دو عامل باعث شد این تصمیم تاج با انتقادهایی همراه شود. نخست اینکه رئیس فدراسیون فوتبال پس از درخواست کیروش مبنی بر رفتن اســدی، دبیر کلش را برکنار کــرد. دیروز خیلیها از اینکه تاج به دســتور یک مربی خارجی مدیرش را اخــراج کرده انتقاد کردند. آنها عنوان کردند فدراسیون فوتبال ایران تحت فرامین کارلوس کیروش پرتغالی اداره میشــود و اخراج اســدی به این صورت، بیاحترامی به ایرانیها اســت. انتصاب محمدرضا ســاکت بهعنــوان دبیر کل، دومین عامل انتقاد از تاج به شــمار میرود. ساکت که هماکنون مدیر تیمهای ملی است و چند پســت دیگر هم در فدراسیون دارد، از نزدیکان مهدی تاج محســوب میشــود، دیروز عدهای از منتقدان به «اصفهانیشدن» فدراسیون و چندپستهبودن ساکت اعتراض کردند.

تاج شاید تصور نمیکرد تغییر اسدی چنین روز سختی را برایش رقم بزند؛ اما مروری بر داســتان دبیر کلی فدراســیون فوتبال نشان میدهد انفعال رئیس فدراسیون دلیل اصلی این بحران است.

اسدی چگونه آمد

داســتان از بهمنماه 1393 شروع شــد. زمانی که مهدی محمدنبی از سمت دبیر کلی فدراســیون فوتبال کنار گذاشته شد و علیرضا اسدی بهعنوان جانشین او وارد فدراسیون فوتبال شد. همان موقع گفته شد این تغییر با درخواســت محمود گودرزی، وزیر وقت ورزش و جوانان، انجام شده اســت. گودرزی از وضعیت حاکم بر فدراسیون فوتبال راضی نبود و ظاهــرا با نظر او دبیر کل و معاونت بانوان فدراســیون تغییر کرد. وزیر سابق هرگز این موضوع را تکذیب نکرد.

اسدی چطور به یک چهره خبرساز تبدیل شد؟ این فوتبالیستِ پزشک از همــان روز اول شمشــیر را برای کیروش از رو بســت. چند روز پس از پایان جام ملتهای آسیا، اســدی و کیروش جلسهای برگزار کردند. کیروش پس از آن جلســه عنوان کرد اسدی به او گفته نتایج ضعیفی در تیم ملی گرفته اســت. تنش بین این دو همیشــه در بالاترین ســطح ادامه پیدا کرد تا اینکه به اردیبهشــت 1395 رسید، زمانی که مهدی تاج بهعنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال به سلطنت 9ساله علی کفاشیان پایان داد.

انتظار میرفت تاج دبیر کل مدنظر خودش را به فدراســیون بیاورد. پس از حذف شهاب عزیزیخادم از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، ظاهــرا ائتلافی بین تاج و عزیــزی خادم ایجاد شــد. آرای عزیزیخادم وارد ســبد آرای تاج شــد، تاج هم در برنامــه 90 صراحتا گفت دبیر کل احتمالــیاش عزیزیخــادم خواهــد بود. ماهها گذشــت امــا از آمدن عزیزیخادم خبری نشــد و با آرای هیئترئیسه، اسدی به کار خود ادامه داد. بااینحال هفتهای نبود که شــایعه تغییرات در فدراسیون به گوش نرسد.

در آن مقطع گفته میشــد حمایت محمود گودرزی از اسدی باعث شــده تاج نتواند تصمیم خود را عملی کند. پیش از این حتی از اســدی بهعنوان نامزد ریاســت فدراســیون فوتبال نام برده میشد که این پروژه عملی نشد. در آخرین روزهای مهر 95 محمود گودرزی جای خود را به مسعود سلطانیفر داد. با رفتن گودرزی ظاهرا دست تاج برای تغییرات باز شــد، گفته میشــد او میخواهــد دبیر کل را تغییــر دهد و محمود اســلامیان را هم در جایگاه بهتری در فدراســیون قــرار دهد؛ اما بازهم خبری نشــد، نه اســدی رفت، نه عزیزیخادم آمد و نه اسلامیان پستی ممتاز گرفت.

در این میان مشکلات کیروش و اسدی باعث شد از اختیارات اسدی کم شــود و بیشــتر اختیارات دبیر کل در اختیار محمدرضا ســاکت، یار معتمــد تاج قرار بگیرد. تاج کاری کرد که دبیر کل فدراســیون فوتبال و تیم ملی فوتبال به دو بخش جدا تقســیم شــوند، بهطوری که حتی در بازی صعود تیم ملی دبیر کل در ورزشگاه حاضر نبود.

ســؤال اصلی این بود که چرا با رفتن گــودرزی بازهم مهدی تاج در تغییر اسدی تعلل کرد و اجازه داد کار به بحران این روزها برسد؟ جواب این ســؤال را بایــد در گروهبندیهای داخل فدراســیون یافت. ظاهرا در داخل فدراســیون ائتلاف کفاشیان- اســدی در یکسو قرار داشت و تاج و ســاکت در ســوی دیگر؛ همین گروهبندی باعث حفظ اسدی شد. تاج اگر در همین یک سال و دو ماه اسدی را تغییر میداد هرگز با انتقادهای دیروز روبهرو نمیشــد، حالا او به ایجاد باند اصفهانی و مطیع کیروش بودن متهم شده اســت. ضمن اینکه با قرارندادن عزیزیخادم در پست دبیر کلی، به نوعی بدعهدی هم کرده است. تاج حالا باید گره دبیر کلی را با دندان باز کند.

پست بحثبرانگیز

معمای دبیر کلی همچنان پابرجاســت؟ ســاکت بهعنوان سرپرست دبیر کلی انتخاب شــده است و دبیر کل باید با آرای هیئترئیسه انتخاب شــود. حضور ساکت در پســت دبیر کلی چندان با اســتقبال رسانهها و جامعه فوتبال روبهرو نشــده اســت. از طرفی خود ســاکت با توجه به مشغلههای زیادی که در ارتباط با تیم ملی و موارد اقتصادی فدراسیون فوتبال دارد، شاید بهتر باشد در این پست قرار نگیرد.

تاج بهخوبی میداند در ســال جام جهانی نمیتوان در پســت دبیر کل منفعل عمل کرد. او باید کســی را انتخاب کنــد که هم مورد وثوق جامعه فوتبال باشــد، هم با کیروش تعامل داشته باشد و هم بتواند در امور اقتصادی کمکحال فدراســیون باشــد. فدراسیون فوتبال در سالی قــرار دارد که بیــش از هر زمانی نیازمند تأمین بودجه اســت. تاج برای برگردانــدن آرامش به فدراســیون باید همین روزها انتخــاب کند و به نظر نمیرســد گزینههای زیادی پیشرو داشــته باشد. کیروش طرفدار برگرداندن نبی اســت، گزینهای که بعید به نظر میرســد. احتمال اینکه ســاکت در این پست بماند هم وجود دارد؛ اما انتقادها از اصفهانیشدن فدراسیون را نمیشــود نادیده گرفت. شهاب عزیزیخادم هم همچنان یک گزینه قوی اســت؛ او با ســوابق اقتصادی درخور توجه در دوره قبل عضو هیئترئیســه فدراســیون فوتبال بوده و ظاهــرا رابطه بدی هم با کیروش ندارد.

بحــران دبیر کلــی به تاج نشــان داد برای اداره نهــاد مهمی مانند فدراســیون فوتبــال نمیشــود همــه را راضی نگه داشــت و مشــی محافظهکارانــه پیش گرفــت. در بعضی مقاطع نیاز اســت تصمیماتی قاطع گرفته شــود. تاج اگر در ماههای گذشته شــجاعانه عمل میکرد، امروز با اینهمه مصاحبه انتقادی روبهرو نمیشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.