ثمري: حمایتم کنند، کارهاي بزرگتري ميکنم

Shargh - - ورزش -

علــي ثمــري در اولیــن تجربــه حضــورش در رقابتهاي قهرماني آســیا، آنقدر خوش درخشید که هــم رکورد زد و هم مدال طلا گرفت. او که پیشازاین رکوردش 19مترو 23 ســانتيمتر بود، در این مسابقات با پرتابي بــه میزان 19مترو ۸0 ســانتيمتر هم رکورد شــخصي خود را ارتقــا داد و هــم اولین مــرد طلایي پرتاب وزنه ایران بعد از انقلاب لقب گرفت. پیش از انقلاب مرحوم جلال کشــمیري مرد شــماره یک پرتــاب وزنــه دوومیداني کشور بود. کشمیري با 1۸مترو چهار ســانتيمتر مدال طلاي بازيهــاي آســیایي 19۷4 تهران را بر گــردن آویخت. او همچنیــن مدالهــاي نقره و برنز بازيهاي آسیایي 19۷0 و 1966 بانکوک را کســب کرده بود.ثمري حالا با قهرمانياش در آســیا تنها 25 سانتيمتر با رکــورد ایران فاصله دارد؛ رکوردي که متعلق به امین نیکفر )20مترو 5 سانتيمتر( است. سیر صعودي این پرتابگر از مســابقات آغاز فصل به قدري درخورتوجه بوده که او امیدوار است خیلي زود به رکورد ملي این مــاده هم حمله کند. «من در مســابقات انتخابي تیم ملي 19مترو هفت ســانتيمتر انداختم. بعد از آن در رقابتهاي جام کازانف قزاقســتان شــرکت کردم که 19مترو 23 ســانتيمتر پرتاب کردم. حــالا هم که در رقابتهاي قهرماني آســیایي هند توانستم نزدیک 60 ســانتيمتر رکورد قبليام را بزنــم. قطعا اگر حمایت شــوم، همین امســال به رکورد ایران ميرســم. دلم ميخواهد کارهاي بزرگــي را انجام بدهم. آرزوي هر ورزشــکاري است که پرچم کشــورش را بــالا ببرد؛ اما من اصــلا فکــرش را نميکردم که در اولیــن تجربه حضورم در این مسابقات آسیایي بزرگسالان بتوانــم خوب ظاهر شــوم. چــون این میــدان را قبلا ندیده بودم، نميتوانســتم پیشبیني مــدال را بکنم؛ امــا از یک چیز مطمئن بودم. اینکه ميدانســتم کمتر از رکوردهــاي قبليام نميزنم. تمام پرتابگران مدعي آسیا در این مســابقات حاضر بودند و من بدون رقیب نبودم. نماینده عربســتان که با 21مترو 13 سانتيمتر رکورددار آسیاســت، حذف شــد و اصلا به فینال نرســید». این پرتابگر 24ساله از مسئولان ميخواهد حمایتش کنند تا در یک ســال باقيمانده به بازيهاي آسیایي 201۸ اندونزي به اوج آمادگي برسد تا از عنوان قهرمانياش در این رویداد بزرگ دفاع کند: «من ثابت کردم که پشــت این مدالم تلاش و کوشــش بوده اســت. هیچ پرتابگــري به جز من در مســابقات فضــاي باز آســیا تا به الان مدال نگرفته. مدالهــاي آقاي نیکفر هم که رکورددار هســتند، در مســابقات داخل سالن بوده. دلم ميخواهد مسئولان فدراسیون و وزارت ورزش از حالا به بعد با دید بهتري به ما نگاه کنند. ما توانایي این را داریم که بهتر از همه این کار را بکنیم. من واقعا با دســت خالي بعد از پنج سال زحمت و تلاش به اینجا رسیدم. در این مدت هم در هر مسابقهاي که شرکت کردم، از جایزه بزرگ آسیا گرفته تا بازيهاي ساحلي آسیا، جام کازانف و... مدال گرفتــم. دلــم ميخواهد کمک کنند تا ســال دیگر در بازيهاي آســیایي که اعتبار بسیار بالاتري از مسابقات قهرماني آســیا دارد، این مدال را تکرار کنم».ثمري با این قهرماني مجــوز حضــور در مســابقات دوومیداني قهرماني جهان 201۷ لندن را نیز به دست آورده است. او مرداد عــازم این رویداد معتبر ميشود تا به قول خودش کسب تجربه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.