تفتیان: براي مدال طلا رفتم؛ نه رکوردزدن

Shargh - - ورزش -

ســریعترین مرد ایــران بالاخره انتقام خــودش را از مســابقات آسیایي گرفت. او که به قول خودش دو دوره قبلي این رقابتها را از دســت داده بود، با گرفتن مدال طلا در هند، همه آن خاطرههــاي تلخ را فراموش کرد. مدالي که براي اولین بار در تاریخ دو صد متر کشــور به دست آمد. پیش از تفتیان، رضا قاســمي، دیگر دونده سرعتي، در رقابتهاي سال 2015 اولین مــدال آســیایي دو صــد متر را کسب کرد که برنز بود.

تفتیــان از حضــورش در مسابقات قهرماني آسیایي 201۷ هند ميگوید : «من اولین بار سال 2013 در این رقابتها شــرکت کردم. متأسفانه آن موقع آسیب دیده بودم و از طرف مســئولان وقت فدراسیون حمایت نشدم تــا در فینــال آســیبدیدگيام بدتر شــد و به مدال نرســیدم. دوره بعــد در ســال 2015 هم یک آســیبدیدگي جزئي داشتم. با اینکه ميتوانستم در مسابقات شرکت کنم و شانس مدال بودم؛ اما فدراسیون اعزامم نکرد. بلافاصله بعد از همین مســابقات بود که در جــام کازانف 10ثانیهو 01صدم ثانیــه دویدم و رکورد ایران را زدم. بههرحال هرچه بود، گذشــت و خوشحالم که الان توانســتم بــا قهرماني جبران کنــم»؛ اما دونده خراساني رکوردي را از خود در رقابتها به جاي گذاشت کــه در حد و اندازههاي مدال طلا نبود. او که با 10ثانیهو چهارصدم ثانیــه رکورددار دو صد متر ایران اســت، در هنــد 10ثانیهو 25صدم ثانیه دوید : «من اول فصل را هم بــا همین رکورد شــروع کردم؛ چون قدري آســیبدیده بودم. براي این مســابقات هم بیشتر از رکوردزدن هدفم گرفتن مدال بود. بههرحال فلسفه چنین مسابقاتي اول از همه مدالگرفتن است. متأسفانه شرایط جوي نامساعد نگذاشت که مسابقه خیلي خوب برگزار شود. از مرحله نیمهنهایي تا فینال پنج ساعت پیاپي باران ميبارید. باران آنقدر زیاد بود که فینال را با تأخیر برگزار کردند تا شــاید بارش باران کمتر شــود. پیست مســابقه هم خیلي نرم بود و اصلا مناســب دوهاي ســرعتي نبود. ضمن اینکه مربيام هم کنارم نبود و کوچي نداشتم. قطعا اگر شرایط فرق ميکرد رکورد کمتري را ثبــت ميکردم. اما در کل مدالگرفتن براي من مهم بود. بااینحال تفتیان هرچنــد رکورد جالب توجهي نزده اما از نتیجهاي که گرفته راضي است؛ چراکه رکورددار صد متر آسیا را پشت سر گذاشته است: «فمي» دونده قطري که اصالت آفریقایــي دارد و رکورددار صد و 200 متــر آسیاســت، از زمان حضورش در این مسابقات هیچ وقت نباخته بــود اما اینجا دوم شــد. او اینقدر ناراحت بود که حتي روي سکوي نایبقهرماني هم حاضر نشــد. او ورزشــکار خوبي است و رکوردش 9 ثانیه و 91 صدم ثانیه است». اما دونده المپیکي ایران امیدوار است در مسابقات قهرماني جهان 201۷ لندن که یک ماه دیگر برگزار ميشــود، رکوردي خوب از خود به جا بگذارد: «من از آبان گذشــته تا الان فقط سه ماه را با مربي کار کردم. بقیه ایام را خودم تنهایي تمرین کردم. همین که توانستم خودم را به اینجا برسانم خیلي خوب اســت. انشــاءالله براي مســابقات جهاني آماده ميشوم. این مسابقه خیلي مهم است و «یوسین بولت» هم قرار است آخرین مسابقهاش را بدهد و خداحافظي کند. انشــاءالله مهیجبودن این مسابقات باعث شود من هم به نتیجه دلخواهم برسم. من اولینبار در سال 2013 به رقابتهاي جهاني رفتم که در مقدماتي حذف شدم. ســال 2015 به نیمهنهایي رســیدم. امیدوارم امســال با یک رکورد خوب فینالیســت شوم».تفتیان سه ماه است به طور موقت زیر نظر یک مربي فرانســوي در فرانســه تمریناتش را انجام داده است. او از مسئولان فدراسیون دوومیداني ميخواهد بعد از کســب مدال طلاي آســیا شرایط بهتري پیش رویش قرار بدهند تا بتواند با قرارداد محکمتري با این مربــي باتجربه کار کند. چراکه در فکر مدال طلاي بازيهاي آسیایي 201۸ اندونزي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.