شب طلاهاي تاریخي

Shargh - - ورزش - سارا گودرزی

جمعه شــب، شــبي بهیادماندني براي دوومیداني ایران بود؛ شــبي که دو مدال طلاي تاریخي در کارنامه ورزش مادر کشور ثبت شد. مادري که پس از ســالها ضعف و ناکامي در مسابقات، حالا جان تازهاي گرفته. شروع همه این اتفاقهاي خوب، با بازگشــت دوباره احســان حدادي به روزهاي طلایي بود. ستارهاي که براي هشــتمین بار قهرمان آسیا شد؛ اما الان صحبت از علي ثمري و حسن تفتیان است. دو دوومیدانيکار جوان و تازهنفسي که حرفهاي زیادي براي گفتن دارند. ثمري در پرتاب وزنه و تفتیان در دو صد متر دست به شاهکار بزرگي زدند. پس از آنها نوبت به طلای کیهانی رسید. آنها، دوومیداني ایران را بعد از سالها به آرزوي دیرینهاش رساندند؛ آن هم با ایستادن بر بام آسیا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.