خادم: دست کشتی برای المپیک خالی نیست

Shargh - - ورزش -

رسول خادم درباره ارزیابی خود از برگزاری مرحله نهایی انتخابی تیمهای ملی کشــتی گفــت: «فرایند انتخابی تیمهای ملی کشتی جای خودش را در کشتی کشــور پیدا کرده و بعد از چندین ســال زحمت برای نهادینهکردن ســاختار انتخابی تیم ملی اکنون نقطه امیدی برای همه جوانان و سایر کشتیگیران عنواندار بــه وجود آمده تا از این فرصت برابر اســتفاده کنند و فراز و نشــیبهایی که در چند ســال گذشته به دلایل مختلف وجود داشــت، امسال در شــرایط بهتری بود و فراینــد انتخابی تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی به شکل خوبي برگزار شــد». رئیس فدراسیون کشتی با اشــاره به اینکه رقابتهای سنگین و حساسی را در مسابقات انتخابی شاهد بودیم، ادامه داد: «حساسیت و هیجان کشــتیها به گونهای بود که شاید تا سالها در ذهــن و خاطره مردم خواهد ماند و از ســوی دیگر جمعــی از قهرمانــان باتجربه نیز نتوانســتند در این پیکارها نتیجه برتر را کسب کنند اما از همه آنها تشکر میکنم کــه به مردم و جوانان احترام گذاشــتند و در مرحله نهایــی انتخابی تیم ملی حضــور پیدا کردند. برخی از کشــتیگیران عنواندار با وجود مصدومیت و ناآمادگیهایی که آنها را به شرایط مطلوب نمیرساند، در مســابقات حضــور یافتنــد و درعینحــال حضور کشــتیگیران جوان و بااستعداد نیز برای کشتی کشور امیدوارکننده بود به طوری که در المپیک 2020 توکیو دست ما در کشتی آزاد و فرنگی خالی نخواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.