مراسم بزرگداشت مرحوم بهمنش برگزار شد

Shargh - - ورزش -

مراســم بزرگداشــت مرحوم «عطاالله بهمنش» نخســتین گزارشگر ورزشــی ایران با حضور مسئولان ورزش کشور، پیشکسوتان رسانه، ورزشکاران و جمع کثیری از مردم برگزار شد. بهمنش 11 تیرماه مقارن با روز جهانی ورزشینویسان در 94سالگی به دیار باقی شتافت.

در مراســم یادبود این پیشکسوت ورزش و رسانه نیز که دیروز در مسجدجامع شهرک غرب تهران برگزار شد، بســیاری از ورزشینویســان، گزارشگران گذشته و حــال رادیو و تلویزیــون، ورزشــکاران، قهرمانانی، پیشکســوتان ورزشی، مســئولان و خانواده بهمنش حضور داشــتند. پیکر مرحوم بهمنش، اســتاد فقید مطبوعات ورزشــی ایران روز چهارشنبه پس از تشییع در ورزشــگاه شــهید شــیرودی در قطعه نــامآوران بهشــتزهرا)س( به خاک سپرده شد. بهمنش )زاده 24 فروردین 1302، کرمانشاه( ورزشکار، مدیر ورزشی، گزارشــگر، خبرنگار و روزنامهنگار ورزشی ایرانی بود. به گــزارش ایرنــا آن مرحوم چندیــن دوره قهرمانی دوومیدانی تهران در رشتههای نیمهاستقامت داشت. همچنین دفاع راســت تیم فوتبال بانــک ملی بود و در رشــتههای تنیس و کوهنوردی نیــز فعالیت کرده است. مهمترین علاقه و بیشترین فعالیت بهمنش در زمینه ورزش کشتی بود که سبب شد پنج سال دبیر و نایبرئیس فدراسیون کشتی ایران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.