نظر سرمربی تیم نوجوانان درباره همگروهی با آلمان

Shargh - - ورزش -

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان میگوید هدف نهایی این تیــم در جام جهانی حضور در جمع چهار تیم برتر دنیاســت. قرعهکشــی جــام جهانی فوتبال نوجوانــان در هند برگزار شــد و ملیپوشــان ایران با تیمهای آلمان، گینه و کاستاریکا همگروه شد. عباس چمنیان در گفتوگو با ایســنا، درباره اهداف تیم ملی در این مســابقات، گفت : «کار خیلی سختی را پیشرو داریم. میدانیم کلاس فوتبال آلمان همیشــه مطرح بوده و دو دهه اخیر برنامهریزی بســیار خوبی را روی ردههای پایه انجام داده و بســیار منظم و باشخصیت هســتند. آلمان همواره در ســطح اول فوتبال جهان مطرح بوده و تیم قابل احترامی اســت. فرصت برای بازیکنان ایرانی فراهم است تا خودشان را برابر یکی از بهترین تیمهای جهان نشان دهند. تیمهای آفریقایی همیشه در تورنمنتهای جوانان و نوجوانان قدرتمند ظاهر میشــوند و معمولا خیلی کم پیش میآید که عملکرد ضعیفی را از خود بر جای بگذارند. کاستاریکا هــم از قــاره آمریکا در ایــن گروه قرار گرفته اســت. قرارگرفتــن تیمها در این گروه دســت ما نبود و آنچه اهمیت دارد این اســت که باید سطح فنی خودمان را بالا ببریم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.