کادر فنی تکواندو ابقا شد

Shargh - - ورزش -

اردوهای آمادهســازی تیم ملی تکوانــدوی ایران بهمنظور حضور در مرحله نخســت رقابتهای جایزه بــزرگ 201۷ از امروز آغاز میشــود. به گــزارش ایرنا، مرحله نخســت مســابقات جایزه بزرگ سال 201۷ با حضور تکواندوکاران برتر جهان در چهار وزن المپیکی زنان و مردان از روز جمعه )13 مرداد( به مدت سه روز در شهر «مسکو» روسیه برگزار خواهد شد. برایناساس، اردوی تیــم ملی تکواندوی ایــران برای حضور در این رقابتها با حضور آرمین هادیپور، ابوالفضل یعقوبی، محمد کاظمی، امیرحسین ساسان، حمیدرضا هادیان و ســروش احمدی از امروز در مرکــز جهانی تکواندو آغاز میشــود. با ابقای کادر فنی تیم ملی تکواندوی ایران، هدایت اردونشــینان بر عهــده «مهدی بیباک» بهعنوان ســرمربی و «علیرضا نصرآزادانی» و «هادی افشار» بهعنوان مربی است. تیم ملی تکواندوی ایران چندی پیش با هدایت همین کادر فنی در مســابقات جهانی کره جنوبی با کســب دو مدال نقره، یک برنز و ایستادن در سکوی سوم جهان به کار خود پایان داد که این نتیجه انتقادهای زیادی را همراه داشــت. در پایان رقابتهــای جایزه بزرگ، به نفر اول 40 امتیاز، نفر دوم 24 امتیاز و نفرات ســوم 14.4 امتیاز در راستای کسب سهمیه المپیک 2020 تعلق میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.