بازگشت دوباره شهرزاد مظفر به تیم فوتسال زنان

Shargh - - ورزش -

شــهرزاد مظفر سرمربی اســبق تیم ملی فوتسال زنان با هدف تقویت این تیم برای حضور قدرتمندانه در بازیهای داخل سالن آسیا در ترکمنستان بار دیگر بهعنوان ســرمربی انتخاب شــد. به گــزارش ایرنا از فدراسیون فوتبال، کمیته بانوان فدراسیون با توجه به نزدیکی رقابتهای داخل سالن آسیا پیشنهاد سپردن تیــم ملی به این مربــی بینالمللــی را مطرح کرد و شهرزاد مظفر از ســوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زنان انتخاب شد. همچنین براســاس این تصمیم قرار است رز جدیدی، ســرمربی تیم فوتســال پالایش نفت آبادان نیز وی را بهعنوان مربی در هدایت تیم ملی همراهی کند. تیم ملی فوتســال زنان کشورمان در سال 2013 با هدایت مظفر توانســت در بازیهای داخل سالن کرهجنوبی عنوان نایبقهرمانی زنان آسیا را از آن خود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.