طلای تیروکمان برای عبادی

Shargh - - ورزش -

در ادامــه رقابتهای تیروکمان کاپ آســیا که در چین تایپه در حال برگزاری اســت، اســماعیل عبادی با شکســت حریف مالزیایی خود به مدال طلای آسیا دست یافت. به گزارش ایسنا، مرحله سوم رقابتهای تیروکمان کاپ آســیا که در رشتههای ریکرو و کامپوند زنان و مــردان در چین تایپه در حال برگزاری اســت، اســماعیل عبادی در بخش کامپوند انفرادی مردان و در فینال این رقابتها به مصاف حریف مالزیایی رفت و با شکســت ایــن کماندار به مدال طلای کاپ آســیا دست یافت. عبادی با نتیجه 14۸ بر 141 مقابل کماندار مالزیایی بــه پیروزی رســید و اولین مــدال طلا را در رقابتهای کاپ آسیا کسب کرد. تیم ملی ایران در این مسابقات با شش کماندار شرکت کرده بود که با کسب چهار مدال )اســماعیل عبادی طلای انفرادی، فرشته قربانی نقره انفرادی، فرشــته قربانی، پریسا براتچی و افسانه شفیعی برنز تیمی بانوان و اسماعیل عبادی و پریسا براتچی برنز میکس تیمی( به کار خود پایان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.