اولین مدال طلای ایران در کاپ دوچرخهسواری ژاپن

Shargh - - ورزش -

رکابزن جوان ایران در کاپ دوچرخهسواری ژاپن مــدال طلای دور امتیازی را کســب کــرد. به گزارش ایســنا، در کاپ دو دوچرخهســواری ژاپن، امیرحسین جمشــیدیان در ماده دور امتیــازی جوانان به رقابت پرداخت که در پایان موفق به کســب مدال طلا شد. رکابزنــان تایلند و ژاپن هم دوم و ســوم شــدند. در بخــش بانوان، ایران در ماده مدیســون با دو تیم ژاپن و مالزی رقابت داشت که تیم فاطمه هداوند و مائده نظری مدال برنز را کســب کرد. تیمهای ژاپن و مالزی اول و دوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.