متهم ردیف دوم: من كارگزار بودم، یقه زنجاني را بگیرید

Shargh - - سیاست -

« مت.شی»: ادامه از صفحه 3

نه پولی حو ل نگهرنفتفهاتم.تحویل گرفتهام، نه فروختهام و قاضي: بعید ميدانــم توبه کنید و این نظام به حــق را در بازگرداندن اموال بیتالمال یاري کنید. اگر شما و فلاح نبودید، بابک زنجاني همان ارزفروش در بازار و ورشکستهاي بود که آه نداشت.

«م.ش»: مسئول صیانت از اموال مردم چه کساني هستند؟ قاضي: شما آنان را گمراه کردید.

«م.ش»: به نظر خودم در آن زمان به نظام خدمت کردم. قاضي: شما بابک زنجاني را به «ج» معرفي کردهاید.

«م.ش»: نه او خود با وزیر نفت ســابقه دوستي داشته و قاسمي گفته او را از زمان قرارگاه خاتم ميشناخت.

نماینده دادســتان با اســتناد به اظهارات «ج» در جلسه بازجویي: «ج» گفته است شمس، بابک را فردي فعال و باهوش معرفي کرد که شبکه بانکي و بانک ملت را طراحي کرده و با شرکت نفت هم کار ميکند و ارتباطات خوبي در خارج از کشور براي رفع مشکلات شرکت نفت دارد.

«م.ش»: موضوع شرکت نیکو و 300 میلیون دلار قبل از همه این موارد مطرح شد و شخص بابک زنجاني در تاریخ 26 فروردین سال 91 در لوزان سوئیس، با این شــرکت براي جابهجایي یکســري قرارداد امضا کرده است و قرار شد پولها به حساب نیکو نزد بانک افآيآيبي بابک زنجاني در مالزي واریز شود. قاضي: درست نیست. شما و فلاح به گونهاي با وزرا در ارتباط بودهاید.

«م.ش»: رابطه من با وزرا چه بود؟ قاضي: بابک را کسي نميشناخت.

«م.ش»: اگر قرار به رانتگرفتن بود، براي خودم ميگرفتم. قاضي: امکان ندارد یک نفر این همه پول ملت را ببرد. این یک کار شــبکهاي بســیار قوي است که شما سه نفر اعضاي اصلي آن هستید و اعضای دیگری نیز وجود دارند. «م.ش»: مســئولان حافظــان صیانت از بیتالمال هســتند؛ به دلیل تحریم نميتوانســتند بشــکهاي نفت جابهجا کنند که آقایان تصمیم گرفتند نفت را به زنجانــي بدهند و خود او با بانک ملت شــریک بود؛ اگر یک جلســه با وزیر نفت رفتــم، بیایید گردن من را بزنیــد. مقیم لندن بودم و همــه ورود و خروج من به کشــور مشخص است. در پنج ســال دولت احمدينژاد ایران نبودم؛ نه با مالزي کاری داشــتم نه با بانک افايآيبي. بحث نفــت بحث کارگزاري بود و من تنها یک لجستیک بودم. قاضي: کارگزاري را چه کردي؟ چقدر نفت گرفتي؟

«م.ش»: براي گرفتن نفت دو مکانیسم بانکي و حملونقل وجود دارد که من مکانیســم حملونقل بودهام و از کارهاي بانکي خبري نداشتم. این را که السي صادرشده جعلي بوده است، نميدانستم. همه اینها را بابک زنجاني و خانم «م» انجام دادهاند. محموله را به مالزي تحویل داده و رسید گرفتم. قاضي: نفت را چه کساني در مالزي تحویل گرفتهاند؟

«م.ش»: زنجاني مقداري را به «ع»، مقداري را به خانو یو و 400 هزار بشــکه نفت را به خود شرکت فال تحویل داد. قاضي: مگر «ع.زم» نگفت اینجا نفت فروش ندارد آن را برگردان؟

«م.ش»: نــه، «م» به زنجانــي و زنجاني به من گفت که من هم آن را به فال تحویل دادم؛ همه پولها از طریق شرکت فال به شرکتهاي زیرمجموعه زنجاني ریخته شد. هیچ پولي تحویل من داده نشد.

قاضي: شما ميدانســتید فال ورشکسته است، اما در ذهن مسئولان نظام جا انداختید که فال چنینوچنان است. «م.ش»: همانموقع شــرکت نفت با فال کار ميکرد و الان هم با این شرکت کار ميکند. قاضي: چرا آن زمان نگفتید حمل نفت به فال خیانت است.

«م.ش»: من ایمیل زدم و گفتم. قاضي: شما خواستید تحریم را رد کنید، اما در چاه افتادید.

«م.ش»: اگر این شرکت اعتبار ندارد وزارت نفت چرا به او کار ميدهد؟ مرتبا به معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم.

قاضي: یعني شــما به وزارت اطلاعات نوشتید این شرکتي که به او قرار است محموله نفتي داده شود، خائن است؟ «م.ش»: آنموقع که دزدي کردند نامه نوشتم.

غلامرضا مهدوي، وکیل شرکت نفت: فال قبلا از وزارت نفت خریداري ميکرد، اما زماني که شــمس این شرکت را به زنجاني معرفي کرد، وزارت نفت گفت این شــرکت ورشکسته است و ســراغ آن نروید، اما آنان با السي غیرواقعي از طریق اسسيتي بنکرز کیش سر شرکت نفت کلاه گذاشتند.

«م.ش»: بنده بهعنوان یک کارگزار به بابک زنجاني نامه نوشتم و به او گفتم که آقایان نفت نگران پولهایشان هستند و هرچهزودتر پولهاي آنان را پرداخت کن که او در پاسخ گفت جنابعالي دخالت نکن.

وکیل «م.ش»: شبههاي وجود دارد مبنيبر اینکه آیا از مسئولان امر استعلام شــده اســت یا نه که طبق نامه برج 4 سال 91، اســتعلامي از سوی وزیر نفت از وزیر اطلاعات انجام ميشــود و وزارت اطلاعات در برج پنج همان سال نسبت به فروش نفت به بابــک زنجاني اعلام نگراني ميکند، اما با همه این اوصاف نفت به او فروخته ميشود.

قاضــي: آنگونه بابک را بهغلط بین مســئولان جا انداختیــد که نامه وزارت اطلاعات را نادیده گرفتند.

«م.ش»: شما ما را باند مخوف ميدانید. قاضي مقیســه ســپس پایان جلسه را اعلام و ادامه جلســه رسیدگي به این پرونده را امروز اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.