قول مساعد براي حل مشكلات كردستان

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

اســحاق جهانگیري روز گذشته در دیدار با مجمع نمایندگان استان کردســتان، با اشاره به اینکه استانهاي مرزي کشور با وجود محدودیتهاي جدي، داراي ظرفیتهاي بسیاري براي توسعه هستند، گفت: «برنامه دولت، توسعه متوازن، هماهنگ و جامع کشور اســت و باید با برنامهریزي و تلاش، مشکلات مردم را در مناطق مرزي مانند کردستان برطرف کنیم».

اسحاق جهانگیري با اشــاره به سوابق تاریخي و نقشآفریني کردســتان در صیانت از مرزهاي کشــور و حضــور معنــادار در عرصههــاي مختلــف مانند انتخابات ریاستجمهوري، عنوان کرد: «مردم استان کردســتان حق بزرگي بر گردن ایران دارند و با وجود همه مشــکلات، حضوري گسترده، آگاهانه و معنادار پاي صندوقهاي رأي داشتند که این موضوع عظمت مردم کردستان را نشان ميدهد».

او ضمن تشــکر از مشــارکت همهجانبه و اعتماد بالاي اســتان کردســتان به دکتر روحاني براي ادامه مسیر، گفت: «امیدوارم مسائل این استان مانند ایجاد راههاي روســتایي و توســعه صنعتي و کشــاورزي، در چارچوب اجراي ســند توســعه کردستان هرچه ســریعتر مرتفــع شــود».معاوناول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه زیبنده جمهوري اســلامي نیســت که پس از گذشت نزدیک به 40 سال از عمر انقلاب، هنوز محرومیت در بخشهایي از کشور وجود داشته باشد، افزود: «به عنوان معاوناول رئیسجمهور پیگیر رفع موانع توســعه استان بر اساس سند توسعه کردستان خواهم بود تا مردم شــریف این استان شاهد اتفاقات خوبي در آینده باشــند».جهانگیري با بیان اینکه تمام قولهایي که در ســفر رئیسجمهور به اســتان داده شــده، محقق خواهد شد، گفت: «نباید مسائل قومي، سیاســي و مذهبي، مانعي بر سر حل مشکلات کشور و نیازهاي مردم باشد».معاوناول رئیسجمهور ایجاد زیرساختهایي مانند تکمیل راهآهن تهران- همدان - ســنندج را وظیفه دولت دانست و گفت: «با خرید هواپیماهــاي جدید، تعــداد پروازها به مرکز اســتان افزایش خواهد یافت».جهانگیري با بیان اینکه داشتن مرز مشترک با کشور همسایه ميتواند به کانون خوبي براي توسعه استان تبدیل شــود، عنوان کرد: «دولت امیدوار اســت با تصویب منطقــه آزاد بانه و مریوان در مجلس شوراي اســلامي، بخشي از مسائل مرزي در کردســتان حلوفصل شود».وي سپس به موضوع کولبري در اســتان اشــاره کرد و با ابراز تأسف از رواج این شــغل طاقتفرسا به دلیل مشــکلات معیشتي، اظهار کرد: دیــدن تصاویر مردم منطقه که براي امرار معاش از طریق کولبري بارهاي ســنگین و حجیمي را بــر دوش حمل ميکنند، دردآور اســت و باید براي کمک به آنها چارهاي اندیشــیده شــود.جهانگیري با تأکید بر اینکه استاندار و نمایندگان مجلس باید براي ساماندهي و حلوفصل این موضوع طرحهایي نظیر ایجاد بازارچههاي مــرزي را ارائه کنند، گفت: دولت براي حل این مســئله از ایدهها و طرحهاي جایگزین و حتي کمک مادي به منظــور برطرفکردن نیازهاي این قشر از جامعه، حمایت ميکند تا کولبري به عنوان یک شغل از حیات اجتماعي کردستان رخت بربندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.