برادران ما در عربستان بهتر است بر سر میز گفتوگو با ایران بنشینند

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

رئیس ائتلاف ملی عراق با بیان اینکه تهــران و ریاض برای حل اختلافات خود باید بر سر میز مذاکره بنشــینند، گفت: عراق میتواند در نزدیککــردن دیدگاههای ایران و عربســتان نقش مثبت ایفا کند. ســیدعمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی عراق، توســعه روابــط منطقهای و بینالمللــی عــراق را از برنامههــای دولت این کشور در دوران پســاداعش خواند و گفت: ایجــاد اطمینان در کشــورهای منطقــه برای کاســتن نگرانیها از برنامه ملی در عراق است که به نوبه خود در کاســتن فشــارها بر عراق و بازنگشــتن دوبــاره داعش و تعــرض به مردم عراق و امنیت این کشــور سهم بســزایی دارد. او در گفتوگو با خبرگزاری صداوســیما درباره اختلافات کشــورهای منطقه درباره ســوریه و تروریسم اظهار کرد: عراق طرحی را به نشست مشــترک پنج کشــور بزرگ منطقه یعنی ایران، عربســتان، ترکیه، مصر و عــراق ارائه کرد، زیرا ما معتقدیم اختلافات میان کشــورهای منطقه عامل و بهانهای برای حضور نیروهای خارجی در منطقه خواهد شــد. حکیم در ادامه درباره تبلیغــات بیاســاس هلال شــیعی در منطقه گفت: ما میگوییم ایرانهراسی و شیعههراسی و برانگیختن ترس درباره کشــورهایی مشخص به حل مشــکلات کمکی نمیکند، این کشورها در منطقــه حضور دارند و دارای نفوذ و حضور هستند، برادران ما در عربستان بهتر است بر سر میز گفتوگو بنشینند، ما میدانیم که جمهوری اســلامی ایران طرحی را برای آغاز گفتوگوها پیشــنهاد داده است و از امیر کویت خواسته در ایــن چارچوب ایفای نقش کند. از ســوی دیگر عراق نیز میتوانــد در نزدیککردن دیدگاههای ایران و عربســتان نقش مثبت ایفــا کند. باید با یکدیگر گفتوگو کنیم. این کشــورها باید با هم سر میز مذاکره بنشــینند و نگرانیهای یکدیگر را رفع کننــد؛ در غیر این صــورت همه متضرر خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.