بروشور اتحادیه اروپا به زبان فارسی

Shargh - - سیاست -

تســنیم: اتحادیه اروپــا در بروشــوری درباره توافق هســتهای که آن را به زبان فارســی انتشار داد، بــا عنــوان «فصل جدیــد در روابــط ایران و اروپا»، به ســخنان فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیــه اروپــا و نایبرئیس کمیســیون اروپا در ســفر ماه آوریل 2016 به تهران اشــاره و از برنامه جامع اقدام مشــترک بهعنوان آغازی برای روابط دیپلماتیــک بین اتحادیــه اروپا و ایــران نام برده شــده است. در بخشــی از این بروشــور با عنوان «اتصال مجدد اقتصاد ایران و اروپا» آمده اســت: اتحادیــه اروپــا بهعنــوان یک قــدرت اقتصادی جهانــی بزرگترین بازار منفرد جهــان را با بیش از 500 میلیــون نفر جمعیت دارد. پیش از اعمال تحریمهای هســتهای، اتحادیه اروپا با 28 کشــور عضو خود مهمترین شــریک تجاری ایران بود و با اتصال مجدد اقتصاد اتحادیــه اروپا و ایران، رفاه و ســعادت ایرانیــان و اروپاییها بهطور یکســان افزایش خواهد یافت. همچنین تأکید شــده است: اتحادیه اروپا و ایران درمــورد همکاری بهمنظور مقابله با چالشهای جهانــی مانند تغییرات آب و هوا، مواد مخدر، مهاجرت و پناهندگی به توافق رسیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.