مدارک ربودهشدن دیپلماتهای ایرانی در سازمان ملل

Shargh - - سیاست -

ایســنا: ســفارت جمهوری اســلامی ایران در بیروت مراسم سیوپنجمین ســالگرد ربودهشدن چهــار دیپلمات ایرانی را با حضــور خانوادههای ربودهشــدگان برگزار کرد. در این مراســم محمد فتحعلــی، ســفیر جمهوری اســلامی ایــران در لبنان، گفت: جمهوری اســلامی ایران مســئولیت ربودهشــدن دیپلماتهای ایرانی را به عهده رژیم صهیونیســتی میگذارد و ما به کمک دولت لبنان توانســتیم در ســازمان ملل مدارکــی را به ثبت برســانیم که جنایــت ربودهشــدن دیپلماتهای ایرانــی در «حاجز برباره» در ســال 1982 را اثبات میکند. همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته جاری میزبان خانوادههای دیپلماتهــای ربودهشــده ایرانی خواهــد بود و همچنین سهشــنبه این هفته جلســه مشترکی با وزیر خارجه برگزار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.