جلال طالبانی به تهران میآید

Shargh - - سیاست -

ایســنا: جلال طالبانی، رئیسجمهور ســابق عراق و دبیر کل اتحادیه میهنی کردســتان عراق، هفتــه آینده به تهران ســفر میکنــد. به گزارش روو داو، در بیانیــهای کــه دبیرخانــه این اتحادیه منتشــر کــرده، آمــده اســت: جــلال طالبانــی، رئیسجمهور ســابق عراق، در ســفری چندروزه هفته آینــده از ســلیمانیه راهی تهــران خواهد شــد. در این بیانیه همچنین آمده است: این سفر دوســتانه و به دعوت جمهوری اسلامی ایران و از پیش برنامهریزی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.