عباس عبدی: ترور سیاسی به جای ترور فیزیکی

Shargh - - سیاست -

پيشنهاد شد دیدارهای مردمی مجلس شورای اسلامی به دلایل امنيتی لغو شود. این خبر باعث واکنشهایی بين مردم در شبکههای ارتباطی و اجتماعی شده بود. عواقب این تصميم را در صورت اجرائیشــدن با عباس عبدی، تحليلگر و فعال سياسی، در ميان گذاشتهایم.

اعلام شد که به دليل برقراری امنيت، دیدارهای مردمی مجلــس لغو میشــود. فکــر میکنيد این دســتور بتواند اجرائی شود؟ چه آسيبهای مادی و معنویای به رابطه مردم و نمایندگانشان میزند؟

دربــاره اینکه امکان اجرائیشــدن ایــن ممنوعیت وجود دارد یا خیر، نمیتوانم اظهارنظری داشــته باشم. پاســخ درباره عملیبودن طرحهای اجرائی، به کسانی کــه اطلاعات کاملی درباره ملاقاتهــای مردمی دارند، برمیگردد. مثــلا اینکه مردم با چه انگیــزهای و از کجا میآیند، چه تعدادی از آنان هر روز مراجعه میکنند یا از چه شیوههای جایگزین دیگری میتوانند استفاده کنند، مانند شیوههای اینترنتی یا ملاقات در حوزه نمایندگی. اما تجربهای را که در گذشته داشتهایم، میتوانیم یادآوری کنیــم. اوایل انقلاب فاصله ارتباطی، کلامی، دیداری و... بین مسئولان و مردم کم بود؛ اما بعد از اتفاقات سال 60 که ترورها آغاز شد، از نظر مسائل امنیتی محدودیتهایی را در نظــر گرفتند که این فاصلههــا افزایش یافت و در ادامه نیز به همین شــکل باقی ماند؛ بنابراین همیشــه باید حواســمان به این نکته باشد. یکی از نتایج اقدامات ضدامنیتی و تروریستی، فقط این نیست که فرد خاصی را بکشند، ترور کنند یا از بین ببرند، یک هدف ناخواستهاش احتمالا همین اســت کــه فاصله عمیقی بیــن مردم و مســئولان برقرار کنند و آنان را از دســترس مردم خارج کننــد و این خود بدتــر از ترور آن مقامات و مســئولان اســت. در این صورت، میتوان گفت شاید موفق شوند جلوی ترور فیزیکی افراد را بگیرند؛ اما از لحاظ سیاسی و اجتماعی، این افراد در واقع ترور شدهاند.

چه نکتهای باید در نظر گرفته شود؟

فرامــوش نکنیم این دیدارها یکی از آخرین راههایی اســت که مردم در بنبســتهای خود از آن اســتفاده میکنند و اگــر این دیدارها ناممکن شــود، در واقع این حس به مردم دست داده میشود که نمایندهها غیرقابل دسترس و برج عاجنشین شدهاند؛ آن هم به دلیل هراس از اتفاقی که لزوما هم تداوم ندارد.

بایــد یک موازنــه بین ملاحظات امنیتــی و نیازهای ارتباطی مردم با مســئولان و اینکه دسترســی و ارتباط بین آنها ضروری اســت، برقرار باشد. از این نظر معتقدم این کار درســتی نیســت. این اصلا به این معنی نیست کــه ملاحظات امنیتی را برقرار نکننــد؛ اما اگر این کار را انجام میدهند، نباید بهگونهای باشــد که ارتباط مردم و نمایندهها دچار اختلال شــود؛ چراکــه به مراتب از ترور نماینده بدتر است. ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم.

این تصميم یک وجه دیگر هم دارد. وقتی بعد از عوضشدن فرمانده سپاه حفاظت مجلس و حضور داعش ایــن تصميم گرفته میشــود، آیا این ماجرا سبب هراس مردم نمیشود؟

طبعــا در این شــرایط برداشــتهایی میشــود که میتواند مثبت یا منفی باشد؛ ولی همانطور که در حین عملیات تروریستها، نمایندگان به کار خود ادامه دادند و این بسیار خوب بود، الان هم لازم است نشان داده شود تروریسم نمیتواند موجب هراس یا مانع انجام وظیفه از جمله ارتباط با مردم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.