اتحادیه دفاع پزشکی

Shargh - - سیاست - علیرضا مقدسی*

شــاید این نام برای خوانندگان غریب و نامأنوس باشــد؛ ولی ســازمانی بــا نــام ‪Medical Defence‬ Union از ســال 1۸۸۵ میــلادی در بریتانیا تأســیس شــده و حتی اعضایــی در ســنگاپور و هنگکنگ نیز داشــته است. این ســازمان که اولین ســازمان از این نوع در دنیا بوده، به همراه انجمن حمایت پزشــکی ‪Medical Protection Society(‬ ) و اتحادیــه دفــاع پزشکی اســکاتلند ‪Medical and Dental Defence(‬ ‪Union of Scotland‬ ) در بریتانیــا وظیفــه مهمی را برعهده دارند. این سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد، حمایت و حراســت قانونی از اعضای ســازمان را که کادر درمان باشند، برعهده دارد؛ ازآنجاکه در ممالک راقیه حســب ضرورت بســیاری از راهها طی شده و امتحان خــود را پس داده اســت. نیمنگاهی به این سازمان، عملکرد و شرح وظایفش میتواند راهگشای خوبی باشــد. این سازمان با حق عضویت اعضا اداره میشــود، در مواردی که عضوی به قصور پزشــکی متهم میشود، با استفاده از تیم حقوقی و پزشکی از فرد حمایت قانونی میکند. در موارد دیگر که مسائل پزشــکی به رســانهها به صورت وارونــه منعکس میشــوند، نیــز ورود کــرده و مانع تشــویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد بین پزشک و بیمار میشود. بیتردید جامعه پزشــکی ایران زیر فشار است. از یک سو مشکلات بیمهها و تأخیرهای طولانی در پرداخت دستمزد کادر درمان و از دیگر سو هجمههای هدفدار در رســانهها که بیشتر از آنکه به قصد دلسوزی برای جامعه و بیماران باشــد، اعتماد بین پزشک و بیمار را نشانه گرفته اســت. آنچه واضح است، این است که در این روند مخرب، بیمار بیشــترین آسیب را خواهد دید. بســیاری از بیماران به دلیل اعتماد ازدسترفته، ویزیتهای بیدلیل و بیشمار نزد پزشکان مختلف را تجربه میکنند. برخی دیگر از مطبهای شکستهبند، قولنجشکن، تُلگیر و دکترعلفی سر درمیآورند. البته سرانجام و بســیار دیر به دست پزشکی میرسند که باید از اول و با طی چرخه صحیح به آنجا میرسیدند. از دیگــر ســو کار به جایی میرســد کــه بیماری که آپاندیسیت حادش به موقع به دست جراح تشخیص داده شــده و عمل شــده اســت، به جای قدردانی از نجات جانش با نصب بنری به بزرگی دیوار بیمارستان با توهم همهچیزدانی -که این روزها به لطف اینترنت عارض شده است- تشخیص جراح را با وجود اینکه به وســیله پاتولوژی پس از عمل تأیید شده، صرفا به دلیل چند کلمــهای که در گزارش ســونوگرافی کبد خوانده به چالش میکشد یا بیمار دیگری در اعلامیه فــوت خواهرش نام جراحش را میبرد و او را به ظن خود عامل قتل وی میداند. این مثالها و بســیاری از داستانهایی که در رسانهها مطرح میشود، به دلیل پاســخگونبودن به این شبهات از سمت نظام پزشکی در خوانندگان گمان درســتی برمیانگیزند. انگار اگر چنین بود، باید هر روز شــاهد ابطال پروانهای باشیم؛ اگرچــه قصور و حتــی تخلــف در کادر درمان مانند بســیاری از اصناف و مشــاغل دیگر وجود دارد؛ ولی بررسی این امر فقط در صلاحیت کارشناسان آن است که قانون به عهده هیئتهای انتظامی نظام پزشکی یا پزشکیقانونی گذاشته است. نظامپزشکی بزرگترین ســازمان غیردولتی و همچنین پس از کانون وکلا، با سابقهای 1۵ســاله قدیمیترین ســازمان غیردولتی است. انفعال و سکون نظامپزشکی در برابر تهدیدها و چالشهــای زیــادی که در ســالیان اخیــر متوجه جامعه پزشکی بوده است، از سمت جامعه پزشکی انتقــادات زیادی را برانگیخته اســت. بیگمان ایجاد کمیته حمایت صنفی و کمیته رسانه یکی از راههای برونرفت از این چالشهاست.

*چشمپزشک و فوقتخصص قرنيه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.