بازهم شباهت ترامپ و آندروود

Shargh - - سیاست -

در شــبکههای اجتماعی چند ماجرا غیر از آزادی کامل موصل موردتوجه است. شباهت ملاقات پوتین و ترامپ با صحنهای در ســریال «خانه پوشالی» یکي از ایــن ماجراها بود. زمانی که فرانســیس آندروود با رئیسجمهور روســیه دیدار میکند. فصل پنجم این ســریال چندیپیش از نتفلیکس پخش شــده است. شــباهت رفتارهای این رئیسجمهور کــه با حیله و نیرنگ میخواهد در کاخ سفید ماندگار شود، با دونالد ترامپ درخورتوجه است. ساخت و پخش این سریال از ســال 2013 آغاز شده اســت. زمانی که اوباما برای بــار دوم در کاخ ســفید بود و ســخنان و رفتارهایش کاملا با فضای ترسیمشــده در سریال فاصله داشت. البته این ســریال نمونه انگلیســی دارد ولی اقتباس آمریکایی از آن صورت گرفته اســت. در این ســریال شــخصیت آندروود کاملا انتزاعی به نظر میرسید تا اینکه ترامپ خود را بهعنوان نامزد ریاستجمهوری معرفی کرد و کمی بعد هم به کاخ ســفید راه یافت. پراهمیت نشاندادن گروههای تروریستی نظیر داعش، تلاش برای ایجاد جنگ در خاورمیانه، استفاده از افراد خانواده بهعنوان مشاور سیاسی، بدرفتاری با رسانهها فقط چند نمونهای اســت که پیشتر در این ســریال بهعنوان اتفاقهای غیرممکن مطرح شده بود و اکنون ترامپ در مقام ریاســتجمهور آنهــا را به واقعیت نزدیک کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.