اتفاق

Shargh - - سیاست -

هنرمندان نیشابور با همکاری میراث فرهنگی نهال گیلاســی به نام عباس کیارســتمی را ســال گذشته در آرامگاه خیام کاشتند. در هفتهای که گذشت و همزمان با سالگرد درگذشــت او، نماد یادبود کنار نهال گیلاس نصب شد. در آرامگاه خیام که هوشنگ سیحون طراحی کرده اســت، یک اختلاف ســطح بین آرامگاه و فضای پشت آن هست که باعث میشود بوی گلها به وسیله باد جمع شود و بوی خوشی در آنجا جاری باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.